print
Managementul integrat al resurselor de apă
05.05.2011

Una dintre problemele globale cu care se confruntă omenirea la începutul mileniului trei este lipsa apei şi degradarea calităţii apei. De asemenea, realizarea obiectivelor dezvoltării durabile depind într-o mare măsură de managementul integrat al resurselor de apă, apa fiind un factor esenţial pentru existenţa vieţii şi pentru dezvoltarea societăţii umane.

Pentru managementul integrat al resurselor de apă comunitatea internaţională a recomandat guvernelor aplicarea următoarelor principii:

  • principiul bazinal - resursele de apă se formează şi se gospodăresc în bazine hidrografice. Apa dulce este o resursă vulnerabilă şi limitată, indispensabilă vieţii, mediului şi dezvoltării societăţii. Gospodărirea raţională a resurselor de apă, cere o abordare globală, care să îmbine probleme sociale şi dezvoltarea economică cu protecţia ecosistemelor naturale. O gospodărire durabilă a resurselor de apă va integra utilizatorii de apă dintr-un bazin hidrografic;
  • principiul gospodăririi unitare cantitate-calitate - cele două laturi ale gospodăririi apelor fiind în strînsă legătură, apare ca necesară o abordare unitară care să conducă la soluţii tehnico-economice optime pentru ambele aspecte;
  • principiul solidarităţii - planificarea şi dezvoltarea resurselor de apă presupune colaborarea tuturor factorilor implicaţi în sectorul apelor: statul, comunităţile locale, utilizatorii, ONG-urile;
  • principiul "poluatorul plăteşte" - toate cheltuielile legate de o poluare produsă diverşilor utilzatori de apă şi mediu este suportată de cel care a produs poluarea;
  • principiul economic - beneficiarul plăteşte - apa are o valoare economică în toate formele ei de utilzare şi trebuie să fie recunoscută ca un bun economic. Eşecurile din trecut pentru recunoaşterea valorii economice a apei au condus la poluarea şi la exploatarea neraţională a resurselor de apă. Gospodărirea apei ca un bun economic, reprezintă o cale importantă în realizarea unei exploatări eficiente şi echitabile şi în conservarea şi protecţia resurselor de apă;
  • principiul accesului la apă - în virtutea acestui principiu, este vital să recunoaştem că dreptul fundamental al fiinţei umane este de a avea acces la apă curată şi suficientă, la un preţ adecvat.

Aceste principii fundamentează conceptul de management integrat al resurselor de apă care îmbină problemele de utilizare a apei cu cele de protecţie a ecosistemelor naturale prin integrarea la nivel bazinal a folosinţelor de apă.

Managementul resurselor de apă necesită implicarea tuturor părţilor interesate - publice şi private - la toate nivelurile şi la momentul portivit. Deciziile şi acţiunile în domeniul managementului integrat al resurselor de apă trebuie luate de toţi cei care pot fi afectaţi, la nivelul corespunzător cel mai adecvat.

Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova în scopul utilizării raţionale a resurselor de apă, protecţia şi evitarea epuizării şi influenţei distructive a apelor presupun:

-         implementarea unei politici unice de stat privind managementul resurselor de apă;

-         realizarea unui set de măsuri privind utilizarea raţională a resurselor de apă, reabilitarea şi construcţia sistemelor noi de irigare;

-         elaborarea şi perfecţionarea acordurilor internaţionale ce ţin de majorarea eficacităţii utilizării apelor rîurilor de transfrontieră Prut, Dunărea, Nistru;

-         implementarea unui regim eficient de exploatare a fîşiilor riverane de protecţie a apelor, împădurirea acestora şi evitarea inundaţiei localităţilor şi a terenurilor agricole.

Etapa primordială a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană este realizarea politicii naţionale în domeniul resurselor de apă şi a recomandărilor Directivei-Cadru 2000/60 UE. În acest context sarcina primordială este gestionarea integrată a resurselor de apă după principiul de bazin hidrografic, luînd în consideraţie hidrologia bazinului respectiv.

Implementarea gestionării resurselor de apă după principiul de bazin hidrografic are ca obiectiv asigurarea durabilă a populaţiei şi ramurilor economiei naţionale cu volumele necesare de apă şi de calitatea respectivă  şi, de asemenea, evacuarea în regim de siguranţă a apelor de viitură. Acest principiu de gestionare a resurselor de apă, practic, se implementează în toate ţările europene ca principiu fundamental şi este luat drept premisă la planificarea, realizarea şi  evidenţierea resurselor de apă în conformitate cu politica naţională respectivă.

Managementul resurselor de apă este reglementat de următoarele acte legislative şi normative: Codul Apelor al Republicii Moldova (Legea nr.1532-XII din 22 iunie 1993), Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la fîşiile de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor de apă, Legea nr.272 din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă, Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994 „Despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova".

Ca urmare a audierilor parlamentare a fost adoptată „Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă" cu implementarea ei ulterioară în anii 2003-2010 (Hotărîrea Parlamentului nr.325-XV din 18.07.2003). Avînd la bază prevederile Concepţiei menţionate au fost elaborate următoarele acte legislative:

-         Legea nr.446 din 13.11.2003 pentru modificarea şi completarea Legii Codul Apelor;

-         Legea privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţie;

-         Legea privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice.

Agenţia „Apele Moldovei" este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul managementului resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului (Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15.09.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale  Agenţiei "Apele Moldovei").

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.