print
Cadrul legislativ pentru activitatea direcţiei gospodăririi apelor.
04.05.2011

1. Legea privind protecţia mediului înconjurător  nr. 1515-XII din 16.06.1993
2. Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
3. Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991
4. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr. 851-XIII din 29.05.1996
5. Legea privind fondul piscicol, pescuit şi piscicultura nr. 149-XVI din 08.06.2006
6. Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XII din 05.04.2007
7. Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
8. Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999
9. Legea nr. 280 din  14.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
10. Legea nr. 171 din  09.07.2010 cu privire la asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie
11. Hotărîrea Parlamentului  Republicii Moldova nr. 325-XV din 18.07.2003 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă
12. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 662 din 13.06.2007 pentru aprobarea Strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor
13. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 952 din  15.10.1999 cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase
14. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1128 din 16.10.2007 privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007
15.  Hotărărea Guvernului Republicii Moldova nr.72 din 30.01.04 privind implementarea legii cu privire la arenda în agricultură
16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 51 din 16.01.2007 cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de  reglementare  a modului  de utilizare  a iazurilor
17. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 16.01.2001 cu privire la măsurile de stabilire a  zonelor şi fişiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
18. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 37 din 16.01.2002 cu privire la utilizarea sistemelor de irigare  nerentabile şi nefinalizate.
19. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994 despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.
20. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor.
21. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. .
22. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 747 din 03.11.1995 cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare în complex şi protecţie a apelor.
23. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din 14.09.1999 cu privire la deschiderea traficului rutier internaţional pe barajul Nodului Hidrotehnic Costeşti - Stînca de pe rîul Prut.
24. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 900 din 04.08.12004 pentru aprobarea modificărilor în completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.
25. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1030 din  13.10.2000 cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor  din Republica Moldova împotriva inundaţiilor.
26. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.
27. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1056 din  15.09.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale  Agenţiei "Apele Moldovei".
28. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1934 din  15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor.
29. Hotărîrea Guvernului nr.410 din 25.05.2010  "Cu privire la transmiterea unor obiective acvatice şi a unei întreprinderi de stat din gestiune Agenţiei " Moldsilva".
30. Hotărîrea Guvernului nr.672 din 30.07.2010 privind crearea Comisiei pentru elaborarea sistemului de gestionare a resurselor acvatice şi de protecţie împotriva inundaţiilor.
31. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi  Cabinetul Miniştrilor Ucrainei privind utilizarea şi protecţia apleor de frontieră, semnat la Chiţinău la 23 noiembrie 1994.
32. Acordul între Guvernul Republicii Moldova  şi Guvernul României pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării semnat la Chişinău la 28 iunie 2010.
33. Hotărîrea de Guvern nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra inundaţiilor
34. Directiva 2000/60/CE din 23.10.2000.
35. Directiva 2007/60/CE din 23.10.2007.

36.  REGULAMENTUL-TIP DE EXPLOATARE A LACURILOR DE ACUMULARE NCM D.01.02– 2003.

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.