print
Cadrul legislativ pentru activitatea direcţiei alimentare cu apă şi canalizare.
04.05.2011

Acte legislative, normative şi tehnice utilizate:
1. Codul apelor, nr 1532-XII din 22 iunie 1993;
2. Legea nr.446-XV din 13 noiembrie 2003 cu privire la modificările la Codul apelor;
3. Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;
4. Legea nr.272-XIV din 10 februarie 199 cu privire la apa potabilă;
5. Legea nr.1402-XV din 26 octombrie 2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală;
6. Regulamentul–cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 2002;
7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1076  din 16 noiembrie 2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale;
8. Legea nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială la obiectele industriale periculoase;
9. Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor de apă;
10. Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei;
11. Norme de elaborare şi realizare a măsurilor privind protecţia muncii. Aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republici Moldova nr.40 din 16 august 2001;
12.  Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного-хозяйства. НИИ КВОВ ДКХ им. Панфилова, Москва, 1990;
13.  СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Москва, Госстрой СССР, 1985;
14.  СНиП 2.03.02-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Москва, Госстрой СССР, 1986;
15.  СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализации. Москва, Госстрой СССР, 1986;
16.  Пособие по проектированию сооружений подземных вод (к СНиП 2.04.02-84) Москва, Стройиздат, 1989;
17.  Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) Москва, ЦИТП, 1989;
18.  Справочное пособие. Проектирование сооружений для забора поверхностных вод (к СНиП 2.04.02-84) Москва, Стройиздат, 1990;
19.  Справочное пособие. Проектирование сооружений для очистки сточных вод (к СНиП 2.04.03-85) Москва, Стройиздат, 1990;
20. Regulament igienic. Protecţia bazinelor de apă contra poluării;
21. Regulament igienic. Cerinţe privind proiectarea, construcţia şi exploatarea apeductelor de apă potabilă, aprobate de Consiliul de expertiză a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Proces-verbal nr.5 din 31.10.1995;
22.  СанПин 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 2001;
23.  СанПин 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 2001;
24.  Международный стандарт SME NISO 9000-02. Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживаниии. Госстандарт России, Москва;
25.  СанПин 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения; Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat „Regsitrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”;
26.  ГОСТ 2874-82* Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;
27.  ГОСТ 17.1.1.02-77* Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов;
28.  ГОСТ 12.3.002-75* Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
29.  ГОСТ 12.3.006-75* Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности;
30. Правила по технике безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. Москва, 1990;
31. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Изд. 4-ое. Москва, 1986;
32. Normele de amenajare a instalaţiilor electrice (ПУЭ), ediţia 1985;
33. Regulamentul privind exploatarea instalaţiilor electrice (ПЭЗП), ediţia 1992;
34. Normele de protecţie a muncii în instalaţiile electrice a consumatorilor (ПТБЭЭП), ediţia 1989;
35. Regulamentul cu privire la  furnizarea şi utilizarea energiei termice. Gotărîrea Guvernului nr.43 din 09.04.1998;
36. Reguli de securitate în ramura gazificării NRS 35-04-09, 2002 Chişinău, 2002;
37. Reguli de construire şi exploatare inofensivă a macaralelor de ridicat NRS PB 10-382, 2003, Chişinău, 2003;
38. Reguli de securitate la depozitarea, transportarea şi utilizarea clorului NRS 35-05-57, 2003, Chişinău 2003;
39. SM 161 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie;
40. Codul muncii al Republicii Moldova;
41. Metodica elaborării normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizări a Republicii Moldova. Aprobate de MDT, CşiGC al RM cu ordinul nr. 163 din 27.10.1999;
42. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica. Aprobat la 1 aprilie 1998 prin Hotărîrea Moldovastandard nr.336-ST din 20 ianuarie 1998;
43. Instrucţiuni privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor şi supravegherea după starea lor pe teritoriul RM. Aprobate de DCşiDT al RM cu ordinal nr. 25 din 28.04.2004;
44. Regulamentul securităţii tehnice la exploatarea gospodăriei apeduct şi canalizare. Aprobat de MGCşiL cu ordinul nr.69 din 11 martie 1990;
45. Regulament privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.705 din 5 iunie 2002;
46. Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii. Aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a RM nr.49 din 01.01.2001;
47. Сборник квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих жилищно-коммунального хозяйства;
48. Cборник тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих  водопроводно-канализационного хозяйства, Кишинэу, 2001;
49. Regulament-Cadru privind recepţionarea apleor uzate , eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor. Ordinul nr.40 din 18.02.2005 al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului;
50. Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16.08.94 „Despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăriei apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova”;
51. Normativ cu privire la efectivul de personal pentru exploatarea reţelelor, staţiilor de epurare şi staţiilor de pompare de apeduct şi canalizare, elaborat de asociaţia „Moldova-Apă-Canal” în iulie 2002;
52. Recomandări cu privire  la  efectivul de personal normativ al conducătorilor, specialiştilor şi funcţionarilor întreprinderii, elaborate de asociaţia „Moldova-Apă-Canal” în iulie 2002;
53. Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare  cu apă şi canalizare. Ordin nr.6 din 24.01.2006 ADR;

54. Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 16.10.2013 cu privire la folosința apelor din acumulările de apă pentru necesitățile comunității, irigație și piscicultură.

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.