print
Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Agenției „Apele Moldovei”
14.10.2014

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei" 

13.10.2014      

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist în direcția managementul resurselor de apă - 1 unitate, 

Specialist în secția economie, finanțe și evidență contabilă - 1 unitate (perioadă determinată), 

 

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este 10.11.2014.

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

la fucția publică vacantă de:

Specialist în direcția managementul resurselor de apă - 1 unitate,

 

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5.

2. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

a) Scopul general al funcţiei: contribuirea la implementarea politicii statului şi a actelor normative ale Guvernului în domeniul gospodăririi apelor.

b) Sarcinile de bază:

1.      Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii;

2.      Elaborarea planurlui de gestionare a secetei;

3.      Monitoriyarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice;

4.      Elaborarea planurilor de exploatare, ţinere şi reparaţie a construcţiilor hidrotehnice;

5.      Ţinerea registrului infrastructurii hidrotehnice.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente.
Experienţă profesională: abilități de utilizare a computerului;

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Şpecialist în direcţia managementul resurselor de apă  poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (formular_de_participare_la_concurs.doc);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar ;
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse la Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoana responsabilă:  Balan Dorina, specialist principal în SRU  Telefon de contact: 022280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante scoase la concurs din cadrul aparatului central al Agenţiei "Apele Moldovei"

●    Constituţia Republicii Moldova

●    Acte normative în domeniul serviciului public

1.      Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

2.      Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

3.      Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

4.      Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

5.      Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

6.      Hotărîrea Guvernului Nr. 1056  din  15.09.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

 

●       Acte normative în domeniul de specialitate

 

1.      Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

2.       Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

3.      Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

4.      Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

5.      Hotărîrea de Guvern nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra inundaţiilor 

6.       Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

 

Specialist în secția economie, finanțe și evidență contabilă - 1 unitate

(pe perioadă determinată),

 

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5.

2. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

a) Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

b) Sarcinile de bază:

1.      Calcularea fondului de salariu conform statelor de personal, reţinerea impozitelor respective.

2.      Calcularae corectă, verificarea şi reflectarea în evidenţa contabilă, în termenii stabiliţi, a vărsărilor în buget (Declaraţiei privind impozitul pe venit reţinut de la sursa de venituri, taxele obligatorii, prezentarea Inspectoratului Fiscal sec. Buiucani).

3.      Calcularea cotizațiilor asigurării sociale (întocmirea calculelor cotizațiilor asigurării sociale supusă depunerii în bugetul asigurării sociale de stat privind calcularea, utilizarea, achitarea cotelor de asigurare și prezentare Casei naționale de Asigurări Sociale sec. Buiucani).

4.      Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor personale cît ptivește salarizarea angajaților.

5.      Reflectarea în evidența contabilă primară și la timp a tuturor bunurilor materiale și bănești.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente.
Experienţă profesională: abilități de utilizare a computerului;

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă de Specialist în secţia economie, finanţe şi evidenţă contabilă  poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (formular_de_participare_la_concurs.doc);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar ;
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse la Serviciul Resurse Umane al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5. etajul 5, biroul 510

Persoana responsabilă:  Balan Dorina, specialist principal în SRU  Telefon de contact: 022280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante scoase la concurs din cadrul aparatului central al Agenţiei "Apele Moldovei"

●    Constituţia Republicii Moldova

●    Acte normative în domeniul serviciului public

1.      Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

2.      Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

3.      Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

4.      Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

5.      Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

6.      Hotărîrea Guvernului Nr. 1056  din  15.09.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

 

 

●       Acte normative în domeniul de specialitate

1.      Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007 

2.      Legea bugetului de stat pe anul 2014 Nr.339 din 23.12.2013

3.      Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Nr.329 din 23.12.2013 

4.      Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr.91 din 20.10.2008 privind Clasificaţia bugetară 

5.      Cod Fiscal al RM

 Serviciul resurse umane

 

 

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.