Prima / Despre Agenţie / Regulamentul
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei", structurii şi efectivului-limită ale acesteia
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei", structurii şi efectivului-limită ale acesteia
Regulament_privind_procedura_de_examinare_și_raportare_a_dezvluirilor_practicilor_ilegale
Regulament_cu_privire_la_evidența_cazurilor_de_influiență_necorespunztoare
Regulamentul Agenției „Apele Moldovei” privind regimul juridic al cadourilor
Regulament cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs în cadrul AAM
Codul de etică și deontologie a funcționarului public
Regulament privind drepturile și obligațiile funcționarilor din cadrul AAM în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale
Regulament cu privire la evitarea conflictelor de interese, și modul de soluționare a acestora
Registru de evidență a cadourilor 2020

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 882
din 22-10-2014

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei „Apele Moldovei", structurii şi efectivului-limită ale acesteia

Publicat : 31-10-2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332 art. 950

MODIFICAT

HG559 din 19.11.19, MO352-359/29.11.19 art.864; în vigoare 29.12.19

 

 

În temeiul prevederilor art.15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537) şi art.9 alin. (2) din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 86,  art.264), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei", conform anexei nr.1;

Structura Agenţiei „Apele Moldovei", conform anexei nr.2.

2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei „Apele Moldovei" în număr de 30 unităţi, inclusiv o unitate de personal auxiliar, cu un fond anual de retribuire a muncii conform alocaţiilor din bugetul de stat.

3. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423), cu modificările ulterioare, cifra „365" se substituie cu cifra „353 ".

4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.

 

PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 

ministrul economiei                                                  Andrian Candu

Ministrul mediului                                                     Valentina Ţapiş

Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

 

Nr. 882. Chişinău, 22 octombrie 2014.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.882
din 22 octombrie 2014

 

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei"
I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei"  (în continuare - Regulament) reglementează statutul juridic al Agenţiei „Apele Moldovei" (în continuare - Agenţia), misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi responsabilităţile, precum şi organizarea activităţii acesteia.

2. Agenţia este autoritatea administrativă de gestionare a apelor şi a terenurilor fondului apelor din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

3. Agenţia este  persoană  juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.

4. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011, altor legi, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, precum şi ale prezentului Regulament.

II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile

generale ale Agenţiei

5. Misiunea Agenţiei este implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

6. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază:

1) participă la elaborarea şi implementarea planurilor de management al resurselor de apă conform principiului de bazin hidrografic;

2) asigură protecţia populaţiei şi terenurilor agricole contra inundaţiilor;

3) ţine Cadastrul de stat al apelor;

4) asigură exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroameliorative, de alimentare cu apă şi de canalizare, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, proprietate publică a statului, prin intermediul întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

5) coordonează activităţile privind pregătirea, perfecţionarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor în domeniile sale de activitate.

7. În scopul realizării funcţiilor sale de bază, Agenţia exercită, direct sau prin intermediul întreprinderilor de stat în care are calitatea de fondator, următoarele atribuţii principale:

1) gestionează terenurile fondului apelor, corpurile de apă de suprafaţă şi construcţiile hidrotehnice, proprietate publică a statului, în baza bazinelor hidrotehnice Nistru şi Dunărea-Prut şi Marea Neagră, situate pe teritoriul Republicii Moldova;

2) întreţine corpurile de apă de suprafaţă, zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, inclusiv consolidează malurile rîurilor, asigură capacităţi de evacuare a albiilor rîurilor în situaţii excepţionale, înlătură vegetaţia excesivă din albia minoră a rîului, întreţine apele navigabile în stare funcţionabilă, înlătură obiectele şi deşeurile de la suprafaţa apei şi de pe terenurile fondului apelor;

3) participă la elaborarea şi implementarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii;

4) participă la elaborarea şi implementarea planurilor de gestionare a secetei pentru fiecare district al bazinului hidrografic ori subbazin;

5) identifică, clasifică şi delimitează corpurile de apă;

6) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind starea domeniului gestionat, ţine Registrul de evidenţă primară a fondului apelor, cu prezentarea acestei informaţii autorităţilor publice ierarhic superioare;

7) ţine evidenţa statistică de stat a utilizării apelor, evidenţa fondului apelor şi a celui hidroameliorativ, este responsabilă pentru elaborarea şi editarea  Cadastrului de stat al apelor, formează banca de date în domeniu;

8) coordonează limitele de utilizare a apei pentru eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei;

9) asigură promovarea realizărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor moderne în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării;

10) asigură executarea şi monitorizează lucrările ce ţin de construcţia, întreţinerea, reconstrucţia şi demolarea obiectelor de gospodărire a apelor, hidroameliorative, de alimentare cu apă şi de canalizare;

11) exercită funcţia de beneficiar (în caz de necesitate, funcţiile de beneficiar pot fi transmise întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator);

12) ţine evidenţa contabilă, coordonează lucrările privind întocmirea dărilor de seamă şi statistice ale întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

13) elaborează măsuri privind organizarea activităţii şi controlul stării protecţiei muncii, securităţii tehnice şi antiincendiare la întreprinderile de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

14) organizează perfecţionarea şi recalificarea cadrelor Agenţiei, organizează atestarea profesională a efectivului întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

15) implementează proiectele în domeniul managementului apelor, hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării;

16) coordonează documentaţia de proiect în domeniul gospodăririi apelor, în modul stabilit de legislaţie;

17) organizează prospecţiuni tematice ale lacurilor de acumulare în scopul identificării factorilor de risc

18) exercită alte atribuţii delegate de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului.

8. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale:

1) să prezinte propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, proiecte ale acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării;

2) să înainteze propuneri privind dezvoltarea sau reorganizarea ramurii;

3) să participe la promovarea consecventă a politicii în domeniile sale de activitate, pentru modernizarea acestora şi atragerea investiţiilor în ramură;

4) să exercite funcţia de fondator al întreprinderilor, conform legislaţiei în vigoare;

5) să creeze în cadrul Agenţiei  grupuri de implementare a proiectelor în domeniile de activitate;

6) să decidă referitor la casarea, comercializarea, darea în arendă a patrimoniului gestionat de Agenţie, precum şi să pregătească propuneri de concesionare şi conservare a acestuia în baza legislaţiei în vigoare;

7) să solicite de la ministere şi de la alte autorităţi administrative centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, informaţii pentru crearea sistemului informaţional al resurselor de apă, ţinerea Cadastrului de stat al apelor şi pronosticul  necesităţilor de resurse de apă;

8) să transmită sistemele de irigare, în baza ordinelor emise de autoritatea administrativă centrală în domeniul mediului, în folosinţă gratuită către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii;

9) să efectueze supravegherea tehnică a sistemelor de irigare transmise în folosinţă gratuită către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, precum şi monitorizarea modului de utilizare a acestora;

10) să convoace adunarea generală a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii în condiţiile art.38 al Legii nr.171 din 9 iulie 2010 privind convocarea adunării generale a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii;

11) să solicite de la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prezentarea informaţiei ce ţine de exploatarea şi întreţinerea infrastructurii, proprietate publică a statului, transmisă în folosinţă;

12) să solicite de la investitorii străini, autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii informaţia privind obiectele de alimentare cu apă şi de canalizare şi infrastructura hidrotehnică construite cu suportul financiar al acestora.

III. Organizarea activităţii Agenţiei

Conducerea

9. Agenţia este condusă de director, numit în şi eliberat din funcţie de ministrul mediului, în condiţiile legii.

10. Directorul este asistat de doi directori adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se fac, în condiţiile legii, de către ministrul mediului, la propunerea directorului Agenţiei.

11. Directorul are următoarele obligaţii şi împuterniciri:

1) este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce revin Agenţiei;

2) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu diverse întreprinderi şi organizaţii, inclusiv de  peste hotare;

3) poartă răspundere personală, în faţa ministrului mediului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;

4) organizează sistemul de control intern managerial, precum şi funcţia de audit intern;

[Pct.11 subpct.4) modificat prin HG559 din 19.11.19, MO352-359/29.11.19 art.864; în vigoare 29.12.19]

5) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi ai Agenţiei;

6) semnează acte pe problemele ce ţin de competenţa autorităţii administrative;

7) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor Agenţiei, în condiţiile legii;

8) emite ordine privind problemele ce ţin de competenţa Agenţiei;

9) stabileşte obligaţiile directorilor adjuncţi şi ale şefilor subdiviziunilor structurale din cadrul Agenţiei, aprobă statul de personal al Agenţiei şi întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

10) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Agenţiei, precum şi cu conducătorii întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

11) acordă premii şi alte stimulări angajaţilor Agenţiei şi conducătorilor întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator, în cazurile şi în limitele prevăzute de lege;

12) aprobă, în limitele mijloacelor alocate din buget, planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;

13) exercită alte obligaţii, stabilite de legislaţia în vigoare.

În lipsa directorului, funcţiile lui sînt îndeplinite de un director adjunct.

Structura

12. Structura Agenţiei este constituită din direcţii şi servicii (conform anexei nr.2).

13. Directorul are dreptul, în limitele fondului de salarizare şi efectivului aprobat, să introducă modificări în structura internă a subdiviziunilor Agenţiei, determinate de necesitatea optimizării administrării şi organizării muncii, în limitele structurii aprobate de Guvern.

Corespondenţa

14. Lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare şi cu Instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat, aprobată prin ordinul ministrului mediului.

15. Corespondenţa Agenţiei este semnată de director sau, în lipsa acestuia, de directorii adjuncţi.

16. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de director şi directori adjuncţi în formă olografă sau electronică.

Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru

17. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniu, Agenţia creează Consiliul tehnico-ştiinţific, cu antrenarea savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor din domeniu. Consiliul tehnico-ştiinţific se conduce în activitatea sa de prevederile regulamentului intern de activitate, aprobat de director.

18. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

 

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.882
din 22 octombrie 2014

 

STRUCTURA
Agenţiei „Apele Moldovei"

Conducerea

Direcţia alimentare cu apă şi canalizare

Direcţia managementul resurselor de apă

Direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere

Serviciul financiar-administrativ

Serviciul investiţii capitale şi implementarea proiectelor

Serviciul resurse umane

Serviciul juridic

Serviciul secretariat

Serviciul audit intern

Serviciul auxiliar

 

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 22.01.2021
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1211956        Creat de BRAND.MD      sus sus