Prima / Posturi vacante / Se anunță concursul cu privire la ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Stația Tehnologică de Irigare Ungheni”.
Se anunță concursul cu privire la ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Stația Tehnologică de Irigare Ungheni”.
27.03.2018      

 

                                                                                                                 APROB:

                                                                                                     Director adjunct al Agenției

                                                                                                  "Apele Moldovei"

 

___________ Radu Stratuța

23 martie 2018

 

Concurs

pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică de Irigare Ungheni"

 

ANUNŢ

cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică de Irigare Ungheni"

 

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" este

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, et. 5, bir. 508;

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

Dl Victor Cibotari, președintele Consiliulu de Administrație

tel. 022 280-753;  022 280-700 e-mail: agenția_am@apele.gov.md

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este până la data de

23 aprilie 2018, ora 17-00, inclusiv.

Condiţii şi criterii referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 246  din 23.11.2017 cu modificările şi completările ulterioare, Procesului verbal nr. 1  din 23.03.2018, Consiliul de administraţie anunţă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni".

Informaţia necesară:

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „STI Ungheni", or.Ungheni

Denumirea funcţiei vacante: Administrator

Scopul general al funcţiei: Administrarea Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni",  elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităţilor de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii.

Sarcinile principale ale Administratorului:

a) organizarea îndeplinirii programului de activitate al întreprinderii;

b) punerea în aplicare şi menţinerea unui sistem de administrare a activităţilor conform standardelor internaţionale şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;

c) asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;

d) executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;

e) menţinerea nivelului de pregătire şi de competenţă al personalului Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile stabilite;

g) reprezentarea intereselor Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;

h) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor stabilite în contract;

i) îndeplinirea altor obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Criterii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de Administrator:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;

b) să posede limba română;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să nu aibă antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească irevocabilă;

e) nu a atins vîrsta indicată la art. 82 lit. i) din Codul muncii al Republicii

Moldova nr. 154 din 28 martie 2003;

f) studii superioare (studiile în domeniul gospodaririi apelor va constitui un avantaj);

g) activitate in domeniul gospodaririi apelor de cel putin 5 ani;

h)să posede cunoştinţe în domeniul managementului;

i) să cunoască legislaţia în domeniul gestiunii proprietăţii publice;

j) să deţină cunoştinţe privind tehnicile de negociere;

k) să cunoască politicile şi procedurile eficiente de lucru cu personalul angajat;

l) să posede abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluţionare a problemelor, de aplanare a conflictelor;

m) să dea dovadă de spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

Acte legislative cu caracter general:

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06. 2016;

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90 din 25 .04. 2008;

- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07. 1994;

- Legea cu privire la Guvern nr.136 din 07.07.2017;

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

- Legea cu privire a întreprinderea de stat nr. 246  din 23.11.2017;

- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992;

- Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002;

- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007;

- Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;

- Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;

- Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05. 1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,

- Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

  

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidaţii pentru participarea la concurs:

- Cererea de înscriere în concurs;

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei/diplomelor  de studii;

- Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare, după caz;

- Copia carnetului  de muncă;

- Copia adeverinţei de recrut sau livretului militar;

- Curriculum vitae;

- Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică de Irigare Ungheni"                                                           Victor Cibotari

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 21.03.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 819971        Creat de BRAND.MD      sus sus