Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei"
26.09.2017      

 

 

APROB:

______________

Radu CAZACU

Director adjunct al

Agenției "Apele Moldovei"

26.09.2017

 

ANUNŢ

cu privire la depunerea documentelor 

de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs

 în cadrul  Agenţiei „Apele Moldovei" 

 

Domeniu de activitate:

Gospodărirea apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE:

Denumirea funcţiei publice vacante/Subdiviziunea:

Șef serviciu / Serviciul juridic - B34

Data-limită de depunere a documentelor:

10.10.2017, ora 16.30

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.Coordonarea acordării asistenţei metodologice în domeniu.

2. Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

3.Înaintează propuneri privind armonizarea  legislaţiei, actelor  normative ale Republicii Moldova şi actelor departamentale cu caracter normativ ale ministerelor, ale căror activitate are tangenţe cu cea a Agenţiei „Apele Moldovei" şi informarea conducerii despre rezultatele obţinute.

4.Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Agenţiei "Apele Moldovei"  în instanţele judecătoreşti şi alte organe.

5. Coordonarea activităţii serviciului, managementul personalului din subordine. 

 

Salariul de funcție: 3400 lei

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-   Studii: Superioare de licenţă - Drept
Experiență profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea limbii române;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine). 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dorina Balan

Telefon:

076703620

E-mail:

dorina.balan@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la Regulamentul privind modul de ocupare a funcției publice prin concurs; 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

 

 

 

Dorina Balan,______________

Secretar al Comisiei de concurs

26.09.2017

 

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

 funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică ______________________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată ______________________________________________________________________

 

                    I.  Date generale

 

Nume  

 

Prenume  

 

Data naşterii 

 

Domiciliu 

 

Cetăţenia

(inclusiv a altor state) 

 

 

 

Telefon  

serv.   -  

domic. -

mobil  -  

E-mail 

 

Adresa poştală

 

 

                 II.  Educaţie

 

Studii de bază:

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia, localizarea,  facultatea  

 

Specialitatea obţinută. 

Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia, adresa,  facultatea  

 

Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: 

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia,  adresa 

 

Denumirea cursului 

 

Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice 

 

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. 

 

 

 

               III.  Experienţa de muncă

 

 

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 

Perioada 

Organizaţia, adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Organizaţia,  adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Organizaţia, adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

               IV.  Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

Calităţi 

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt 

mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  V. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VI.  Nivel de cunoaştere a limbilor

 

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

 

cunoştinţe de bază

bine

foarte bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe

 

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VIII.  Relaţii de rudenie

 

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

 

               IX.  Recomandări

 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 25.03.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 821779        Creat de BRAND.MD      sus sus