Prima / Posturi vacante / Anunț cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"
Anunț cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"
01.08.2017      

 

               APROB:

             Director adjunct al Agenției

             ,,Apele Moldovei"

         _____________Radu CAZACU

,,_____ "______________2017

 

 

Anunț

 

pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"

 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"

 

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator.

Locul pentru depunerea documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni" este:

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, et. 4, bir. 406.

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

D-na Secăreanu Liuba,  Președintele Consiliului de Administrație a ,,STI Briceni"

tel. 079550090;  022 280-700 e-mail: agenția_am@apele.gov.md

Termenul limită de depunere al documentelor pentru participarea la concurs este  până la data de 30.08.2017, ora 17-00, inclusiv.

Condiţii şi criterii referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994 cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţia necesară:

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „STI Briceni", r-nul Briceni

Denumirea funcţiei vacante: Administrator

Scopul general al funcţiei: Administrarea Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni",  elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităţilor de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii.

Sarcinile principale ale Administratorului:

a) organizarea îndeplinirii programului de activitate al întreprinderii;

b) punerea în aplicare şi menţinerea unui sistem de administrare a activităţilor conform standardelor internaţionale şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;

c) asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;

d) executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;

e) menţinerea nivelului de pregătire şi de competenţă al personalului Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni" pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile stabilite;

g) reprezentarea intereselor Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni" în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;

h) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor stabilite în contract;

i) îndeplinirea altor obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Criterii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de Administrator:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;

b) să posede limba română;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să nu depăşească limita vârstei de pensionare (conform codului muncii);

e) să nu aibă antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

f) studii superioare (studiile în domeniul gospodaririi apelor va constitui un avantaj);

g) activitate în domeniul gospodăririi apelor (va constitui un avantaj);

h) să posede cunoştinţe în domeniul managementului;

i) să cunoască legislaţia în domeniul gestiunii proprietăţii publice;

j) să deţină cunoştinţe privind tehnicile de negociere;

k) să cunoască politicile şi procedurile eficiente de lucru cu personalul angajat;

l) să posede abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluţionare a problemelor, de aplanare a conflictelor;

m) să dea dovadă de spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

Acte legislative cu caracter general:

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

- Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02. 2008;

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25 .04. 2008;

- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07. 1994;

- Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990;

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

- Legea cu privire a întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994;

- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;

- Legea salarizării nr. 847- XV din 14.02.2002;

- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;

- Hotărârea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,

- Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

  

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidaţii pentru participarea la concurs:

1. Cererea de înscriere în concurs;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copia diplomei/diplomelor  de studii;

4. Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare,    după caz;

5. Copia carnetului  de muncă;

6. Copia adeverinţei de recrut sau livretului militar;

7. Curriculum vitae;

8. Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9. Prezentarea unui plan strategic de dezvoltare al întreprinderii pentru următorii 5 ani.

 

 Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

 

Secăreanu Liuba

Presedintele Consiliului de Administratie al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni"

 

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 20.12.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 786513        Creat de BRAND.MD      sus sus