Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs/transfer în cadrul Agenției „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs/transfer în cadrul Agenției „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului
10.07.2017      

 

 

APROB:

_________________

Radu CAZACU

Director adjunct al Agenției

"Apele Moldovei"

10 iulie 2017

 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs/transfer în cadrul

Agenției „Apele Moldovei"

pe lîngă Ministerul Mediului

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este

31 iulie 2017, ora 16.30, inclusiv

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5

Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă pe perioadă nedeterminată -1 unitate

Sarcini de bază:

1. Elaborarea propunerilor CCTM pe domeniul de activitate.

2. Reflectarea în evidenţa contabilă şi la timp, în baza documentelor, în corespundere cu legislaţia în vigoare, a mijloacelor băneşti, materiale, fondurilor  fixe. 

3. Reflectarea în evidenţa contabilă primară şi la timp a tuturor bunurilor materiale şi băneşti.

4. Gestionarea distribuirii și redistribuirii alocațiilor bugetare, modificările în devizele de cheltuieli și planurile de finanțare în limita alocațiilor bugetare aprobate.

5. Examinarea petițiilor în domeniul său de competență și formularea răspunsurilor de rigoare.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-   abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2800 lei

Specialist în cadrul direcției economie, finanțe și evidență contabilă (perioadă nedeterminată)- 1 unitate 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

Sarcinile de bază conform fișei postului:

1.      Calcularea fondului de salariu conform statelor de personal, reţinerea impozitelor respective.

2.      Calcularae corectă, verificarea şi reflectarea în evidenţa contabilă, în termenii stabiliţi, a vărsărilor în buget (Declaraţiei privind impozitul pe venit reţinut de la sursa de venituri, taxele obligatorii, prezentarea Inspectoratului Fiscal sec. Buiucani).

3.      Calcularea cotizațiilor asigurării sociale (întocmirea calculelor cotizațiilor asigurării sociale supusă depunerii în bugetul asigurării sociale de stat privind calcularea, utilizarea, achitarea cotelor de asigurare și prezentare Casei naționale de Asigurări Sociale sec. Buiucani).

4.      Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor personale cît ptivește salarizarea angajaților.

5.      Reflectarea în evidența contabilă primară și la timp a tuturor bunurilor materiale și bănești.

 

Cerinţe specifice minime: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate
Experienţă profesională: abilități de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 2400 lei

Specialist superior, direcția alimentare cu apă și canalizare (perioadă determinată) - 1 unitate

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la organizarea şi coordonarea implementării programelor şi planurilor în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare în Republica Moldova în limitele competenţei sale şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, Regulamentul Agenţiei ,,Apele Moldovei" şi al prezentului Regulament al Direcţiei alimentare cu apă şi de canalizare.

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Analiza experienţei altor ţări şi practicile pozitive cu privire la procedurile de implementare a proiectelor în domeniu.

2.Monitorizarea şi crearea bazelor de date privind realizarea  Strategiilor, Programelor  ramurale şi Hotărârilor Guvernului, ce ţin de domeniul său de activitate.

3.Monitorizarea şi prezentarea informaţiei privitor la pregătirea şi activitatea întreprinderilor prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare în perioada rece a anului.

4. Evidența și monitorizarea executării corespondenței de intrare în direcție ce ține de domeniul   său de activitate.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul:Constructii și inginerie civilă/ ingineria mediului
Experienţă profesională: - 6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

 

 

 

Specialist superior al Direcției managementul resurselor de apă pe perioadă nedeterminată -1 unitate

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Depistarea cazurilor de folosinţă iraţională a resurselor de apă şi întreprinderea măsurilor de rigoare pentru contracararea lor.

2.Reglementarea activităţilor ce ţin de folosinţa apelor prin avizare şi coordonare.

3.Crearea unei baze de date privind gestionarea apelor şi ţinerea Cadastrului de stat al apelor.

4.Coordonarea asistenţei consultative, informaţionale şi tehnice utilizatorilor de apă.

5.Participarea la elaborarea hărţilor digitale privind zonele cu risc sporit de inundaţie.

 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare de licență în domeniul ingineria mediului
Experienţă profesională: - 6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dorina Balan

Telefon:

076703620

E-mail:

dorina.balan@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament (anexa nr.1 la HG nr.201 din 11.03.2009); 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

-          Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

Dorina Balan

Secretar al Comisiei de concurs

10.07.2017

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 15.12.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 776449        Creat de BRAND.MD      sus sus