Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la organizarea şi desfăşurarea în mod repetat a Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"
ANUNŢ cu privire la organizarea şi desfăşurarea în mod repetat a Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"
26.05.2017      

 

                                                                                                                            APROB:

                                                                                                     Director adjunct al Agenției

                                                                                                  "Apele Moldovei"

 

___________ Radu Stratuța

„26 " mai  2017

 

Concurs

pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"

 

ANUNŢ

cu privire la organizarea şi desfăşurarea în mod repetat a Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat

„Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"

 

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" este

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, et. 5, bir. 508;

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

Dl Victor Cibotari, președintele Consiliulu de Administrație

tel. 022 280-753;  022 280-700 e-mail: agenția_am@apele.gov.md

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de

26.06.2017, ora 17-00, inclusiv.

Condiţii şi criterii referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni"

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994 cu modificările şi completările ulterioare, Procesului verbal nr.5  din 16.12.2016, Consiliul de administraţie anunţă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni".

Informaţia necesară:

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni", or.Ungheni.

Denumirea funcţiei vacante: Administrator

Scopul general al funcţiei: Administrarea Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni",  elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităţilor de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii.

Sarcinile principale ale Administratorului:

a) organizarea îndeplinirii programului de activitate al întreprinderii;

b) punerea în aplicare şi menţinerea unui sistem de administrare a activităţilor conform standardelor internaţionale şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;

c) asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;

d) executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;

e) menţinerea nivelului de pregătire şi de competenţă al personalului Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile stabilite;

g) reprezentarea intereselor Întreprinderii de Stat  "Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;

h) poartă răspundere materială pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor stabilite în contract;

i) îndeplinirea altor obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Criterii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de Administrator:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;

b) să posede limba română;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei; 62 ani - bărbaţi);

e) să nu aibă antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească irevocabilă;

f) studii superioare (studiile în domeniul gospodaririi apelor va constitui un avantaj);

g) activitate in domeniul gospodaririi apelor de cel putin 5 ani;

h)să posede cunoştinţe în domeniul managementului;

i) să cunoască legislaţia în domeniul gestiunii proprietăţii publice;

j) să deţină cunoştinţe privind tehnicile de negociere;

k) să cunoască politicile şi procedurile eficiente de lucru cu personalul angajat;

l) să posede abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluţionare a problemelor, de aplanare a conflictelor;

m) să dea dovadă de spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

Acte legislative cu caracter general:

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

- Legea privind  declararea  averii  și  a  intereselor  personale nr. 133 din 17.06.2016;

- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25 .04. 2008;

- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07. 1994;

- Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990;

 

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

- Legea cu privire a întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994;

- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;

- Legea salarizării nr. 847- XV din 14.02.2002;

- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;

- Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;

- Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;

- Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;

- Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05. 1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,

- Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

  

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidaţii pentru participarea la concurs:

- Cererea de înscriere în concurs;

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei/diplomelor  de studii;

- Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare, după caz;

- Copia carnetului  de muncă;

- Copia adeverinţei de recrut sau livretului militar;

- Curriculum vitae;

- Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Întreprinderii de Stat

"Stațiunea Tehnologică de Irigare Ungheni"                                                           Victor Cibotari

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.11.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1177624        Creat de BRAND.MD      sus sus