Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului
25.05.2017      

 

 

APROB:

Igor HÎNCU

Director al Agenției

"Apele Moldovei"

24 mai 2017

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei"

pe lîngă Ministerul Mediului

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este

07 iunie 2017, ora 16.00, inclusiv

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5

Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă pe perioadă nedeterminată -1 unitate

Sarcini de bază:

1. Elaborarea propunerilor CCTM pe domeniul de activitate.

2. Reflectarea în evidenţa contabilă şi la timp, în baza documentelor, în corespundere cu legislaţia în vigoare, a mijloacelor băneşti, materiale, fondurilor  fixe. 

3. Reflectarea în evidenţa contabilă primară şi la timp a tuturor bunurilor materiale şi băneşti.

4. Gestionarea distribuirii și redistribuirii alocațiilor bugetare, modificările în devizele de cheltuieli și planurile de finanțare în limita alocațiilor bugetare aprobate.

5. Examinarea petițiilor în domeniul său de competență și formularea răspunsurilor de rigoare.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-   abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2800 lei

Specialist în cadrul direcției economie, finanțe și evidență contabilă (perioadă nedeterminată)- 1 unitate 

Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

Sarcinile de bază conform fișei postului:

1.      Calcularea fondului de salariu conform statelor de personal, reţinerea impozitelor respective.

2.      Calcularae corectă, verificarea şi reflectarea în evidenţa contabilă, în termenii stabiliţi, a vărsărilor în buget (Declaraţiei privind impozitul pe venit reţinut de la sursa de venituri, taxele obligatorii, prezentarea Inspectoratului Fiscal sec. Buiucani).

3.      Calcularea cotizațiilor asigurării sociale (întocmirea calculelor cotizațiilor asigurării sociale supusă depunerii în bugetul asigurării sociale de stat privind calcularea, utilizarea, achitarea cotelor de asigurare și prezentare Casei naționale de Asigurări Sociale sec. Buiucani).

4.      Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor personale cît ptivește salarizarea angajaților.

5.      Reflectarea în evidența contabilă primară și la timp a tuturor bunurilor materiale și bănești.

 

Cerinţe specifice minime: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate
Experienţă profesională: abilități de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 2400 lei

 Specialist în cadrul secţiei resurse umane pe perioadă nedeterminată - 1 unitate 

Sarcini de bază:

1.     Colectarea informaţiilor privind  declaraţiile de interese personale a funcţionarilor publici din cadrul aparatului central.

2.     Efectuarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal.

3.     Acumularea, analizarea şi generalizarea informației cu privire la personal.

4.     Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secției.

 

 Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul managementului resurselor umane/administrației publice/jurisprudență.

Experienţă profesională:

-    abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2400 lei

Specialist superior, direcția alimentare cu apă și canalizare (perioadă determinată) - 1 unitate

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la organizarea şi coordonarea implementării programelor şi planurilor în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare în Republica Moldova în limitele competenţei sale şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, Regulamentul Agenţiei ,,Apele Moldovei" şi al prezentului Regulament al Direcţiei alimentare cu apă şi de canalizare.

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Analiza experienţei altor ţări şi practicile pozitive cu privire la procedurile de implementare a proiectelor în domeniu.

2.Monitorizarea şi crearea bazelor de date privind realizarea  Strategiilor, Programelor  ramurale şi Hotărârilor Guvernului, ce ţin de domeniul său de activitate.

3.Monitorizarea şi prezentarea informaţiei privitor la pregătirea şi activitatea întreprinderilor prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare în perioada rece a anului.

4. Evidența și monitorizarea executării corespondenței de intrare în direcție ce ține de domeniul   său de activitate.

 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul:Constructii și inginerie civilă/ ingineria mediului
Experienţă profesională: - 6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

Specialist principal în cadrul Direcției alimentare cu apă și canalizare - perioadă nedeteriminată

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Elaborarea materialelor instructiv-metodologice necesare pentru implementarea proiectelor în domeniul său de activitate.

2.      Coordonarea procesului de elaborare a documentaţiei de proiect pentru construcţia sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

3.      Monitorizarea procesului de expertizare şi verificare a documentaţiei de proiect.

4.      Conlucrarea cu FEN privind cofinanţarea lucrărilor de construcţie-montaj a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

5.      Acordarea asistenţei metodologice în domeniul aprovizionării cu apă şi de canalizare. 

 

Salariul de funcție: 2800 lei

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii: Superioare de licenţă - Ingineria și protecția apelor
Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-         Cunoaşterea limbii române;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

 

 

Șef secție investiții capitale și implementarea proiectelor pe perioadă nedeterminată - 1 unitate

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Asigurarea implementării proiectelor cu finanțare națională și externă în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizării raționale a surselor naturale.

2.      Coordonarea și asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire a personalului secției, a beneficiarilor proiectelor în curs de implementare și a celor implementate.

3.      Asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea proiectelor.

4.      Coordonarea elaborării propunerilor noi de proiecte pentru finanțare internă și externă în domeniile gestionate de Agenție.

5.      Desfășurarea altor tipuri de activități necesare pentru implementarea eficace a proiectelor în domeniu. 

Salariul de funcție: 3800 lei

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii: Superioare de licenţă - Economie, Finanţe, Audit
Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu

-          Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-          Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); 

-          Proceduri de gestiune;

-          Cunoaşterea limbii române;

-          Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

 

Specialist superior al Direcției managementul resurselor de apă pe perioadă nedeterminată -1 unitate

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Depistarea cazurilor de folosinţă iraţională a resurselor de apă şi întreprinderea măsurilor de rigoare pentru contracararea lor.

2.Reglementarea activităţilor ce ţin de folosinţa apelor prin avizare şi coordonare.

3.Crearea unei baze de date privind gestionarea apelor şi ţinerea Cadastrului de stat al apelor.

4.Coordonarea asistenţei consultative, informaţionale şi tehnice utilizatorilor de apă.

5.Participarea la elaborarea hărţilor digitale privind zonele cu risc sporit de inundaţie.

 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare de licență în domeniul ingineria mediului
Experienţă profesională: - 6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

Auditor intern în Serviciul audit intern, perioadă nedeterminată -1 unitate

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Elaborează și prezintă anual rapoarte privind rezultatele activității de audit intern organului responsabil de armonizarea și coordonarea auditului intern în sectorul public, în formatul și conținutul reglementat de Ministerul Finanțelor.

2.Efectuează activități de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar și control al entității audiate.

3.Documentează constatările de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit în conformitate cu SNAI.

4.Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern.

5.Informează sistematic conducătorul instituției publice despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit  privind eventualele fraude și ilegalități. 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice :
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern,  cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei publice centrale.
 
Experienţă profesională1 an - experienţă profesională în domeniu sau în serviciul public.
Cunoştinţe: Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoştinţe de operare la calculator, nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate; o înţelegere mai vastă a problemelor economiei naţionale şi a sectorului public; cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile; cunoaşterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic; cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice; cunoașterea noţiunilor suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii;
Abilităţi: de lucru cu informaţia, de utilizare a computerului, planificare, organizare, luare a deciziilor, control, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, negociere.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Salariul de funcţie: minimum 3200 lei

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dorina Balan

Telefon:

076703620

E-mail:

dorina.balan@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament (anexa nr.1 la HG nr.201 din 11.03.2009); 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

-          Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorina Balan

Secretar al Comisiei de concurs

24.05.2017

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.11.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1177619        Creat de BRAND.MD      sus sus