Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei"
28.02.2017      

 

 

APROB:

Igor HÎNCU

Director al Agenției

"Apele Moldovei"

 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției „Apele Moldovei"

pe lîngă Ministerul Mediului

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția „Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:

 Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă

 Specialist principal în cadrul secţiei investiţii capitale şi implementarea proiectelor

Specialist în cadrul secţiei resurse umane

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este

17 martie 2017, ora 17.00, inclusiv

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, et. 5, biroul 515.

Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă -1 unitate

Sarcini de bază:

1. Elaborarea propunerilor CCTM pe domeniul de activitate.

2. Reflectarea în evidenţa contabilă şi la timp, în baza documentelor, în corespundere cu legislaţia în vigoare, a mijloacelor băneşti, materiale, fondurilor  fixe. 

3. Reflectarea în evidenţa contabilă primară şi la timp a tuturor bunurilor materiale şi băneşti.

4. Gestionarea distribuirii și redistribuirii alocațiilor bugetare, modificările în devizele de cheltuieli și planurile de finanțare în limita alocațiilor bugetare aprobate.

5. Examinarea petițiilor în domeniul său de competență și formularea răspunsurilor de rigoare.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-   abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2800 lei

 Specialist în cadrul secţiei resurse umane - 1 unitate 

Sarcini de bază:

1.     Colectarea informaţiilor privind  declaraţiile de interese personale a funcţionarilor publici din cadrul aparatului central.

2.     Efectuarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal.

3.     Acumularea, analizarea şi generalizarea informației cu privire la personal.

4.     Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secției.

 

 Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul managementului resurselor umane/administrației publice/jurisprudență.

Experienţă profesională:

-    abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2400 lei

Specialist principal în cadrul secţiei investiţii capitale şi implementarea proiectelor - 1 unitate

Sarcini de bază: 

1.Pregătirea documentației pentru asigurarea disbursărilor resurselor financiare destinate proiectelor și supravegherea utilizării lor.

2. Elaborarea bugetelor și devizelor de cheltuieli pentru proiectele noi și în curs de implementare.

3.Întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale spre a fi prezentate Agenției, Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor și Părților Donatoare privind mersul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate pentru proiecte.

4.Ținerea managementului financiar și prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor fiecărui proiect în curs de implementare, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova și Părților Donatoare.

5.Eliberarea documentelor de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor, cu sau fără plată, şi  recepţionarea ofertelor prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziţie publică, asigurând înregistrarea acestora. 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei
Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu; abilități de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: 2800 lei

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- Cazierul judiciar;

- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

          Acte normative în domeniul de activitate:

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrae Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republice Moldova"

-          Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice"

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13.06.2003 cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale 

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007 

-          Legea bugetului de stat pe anul 2017 

-          Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Secția resurse umane pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor , nr. 5, etajul 5, bir. 510.

Persoana responsabilă:

-          Dorina Balan, şef secţie resurse umane

Telefon de contact: 076703620

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

Dorina Balan____________

Secretar al Comisiei de concurs

08.02.2017

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 14.06.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 699604        Creat de BRAND.MD      sus sus