Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei"
28.02.2017      

 

 

APROB:

Igor HÎNCU

Director al

Agenției "Apele Moldovei"

 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind

ocuparea funcţiei publice vacante

 în cadrul în cadrul  Agenţiei „Apele Moldovei" 

 

28.02.2017

Domeniu de activitate:

Gospodărirea apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C52

Denumirea funcţiei publice vacante/Subdiviziunea:

Specialist al Secției Cadastru în cadrul direcției Managementul resurselor de apă

Data-limită de depunere a documentelor:

17.03.2017, ora 17.00

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii.

2.      Elaborarea planurilor de gestionare a secetei.

3.      Monitorizarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice.

4.      Ţinerea registrului infrastructurii hidrotehnice. 

 

Salariul de funcție: 2400 lei

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-   Studii: Superioare de licenţă - Cadastru și organizarea teritoriului
Experiență profesională: Nu necesită experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea limbii române;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51

Denumirea funcţiei publice vacante/Subdiviziunea:

Specialist superior al Secției Cadastru în cadrul direcției Managementul resurselor de apă

Data-limită de depunere a documentelor:

17.03.2017, ora 17.00

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Crearea bazei de date privind Cadastrul de Stat al Apelor;

2.Monitorizează și verifică corectitudinea înscrierilor în cadastru;

3.Elaborarea informației cadastrale;

4.Acordarea asistenței consultative informațională și tehnică instituțiilor subordonate;

5.Ținerea Registrului construcțiilor hidrotehnice.

 

Salariul de funcție: 2600 lei

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-   Studii: Superioare de licenţă - Cadastru și organizarea teritoriului
Experiență profesională: Nu necesită experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea limbii române;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50

Denumirea funcţiei publice vacante/Subdiviziunea:

Specialist principal în cadrul Direcției alimentare cu apă și canalizare

Data-limită de depunere a documentelor:

17.03.2017, ora 17.00

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Elaborarea materialelor instructiv-metodologice necesare pentru implementarea proiectelor în domeniul său de activitate.

2.      Coordonarea procesului de elaborare a documentaţiei de proiect pentru construcţia sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

3.      Monitorizarea procesului de expertizare şi verificare a documentaţiei de proiect.

4.      Conlucrarea cu FEN privind cofinanţarea lucrărilor de construcţie-montaj a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

5.      Acordarea asistenţei metodologice în domeniul aprovizionării cu apă şi de canalizare. 

 

Salariul de funcție: 2800 lei

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii: Superioare de licenţă - Ingineria și protecția apelor
Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:
-         Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-         Cunoaşterea limbii române;
-         Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: B32

Denumirea funcţiei publice vacante/Subdiviziunea:

Șef secție investiții capitale și implementarea proiectelor

Data-limită de depunere a documentelor:

17.03.2017, ora 17.00

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.      Asigurarea implementării proiectelor cu finanțare națională și externă în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizării raționale a surselor naturale.

2.      Coordonarea și asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire a personalului secției, a beneficiarilor proiectelor în curs de implementare și a celor implementate.

3.      Asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea proiectelor.

4.      Coordonarea elaborării propunerilor noi de proiecte pentru finanțare internă și externă în domeniile gestionate de Agenție.

5.      Desfășurarea altor tipuri de activități necesare pentru implementarea eficace a proiectelor în domeniu. 

Salariul de funcție: 3800 lei

Tip de angajare:

Pe perioadă nedeterminată

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-         Studii: Superioare de licenţă - Economie, Finanţe, Audit
Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu

-          Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-          Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); 

-          Proceduri de gestiune;

-          Cunoaşterea limbii române;

-          Cunoştinţe de operare MS Office (Word, Excel,  foarte bine).

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Dorina Balan

Telefon:

076703620

E-mail:

dorina.balan@apele.gov.md

Web site:

www.apelemoldovei.gov.md

www.cariere.gov.md

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament; 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public 

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare 

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice  

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

-          Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorina Balan,______________

Secretar al Comisiei de concurs

28.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

 funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică ______________________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată ______________________________________________________________________

 

                    I.  Date generale

 

Nume  

 

Prenume  

 

Data naşterii 

 

Domiciliu 

 

Cetăţenia

(inclusiv a altor state) 

 

 

 

Telefon  

serv.   -  

domic. -

mobil  -  

E-mail 

 

Adresa poştală

 

 

                 II.  Educaţie

 

Studii de bază:

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia, localizarea,  facultatea  

 

Specialitatea obţinută. 

Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia, adresa,  facultatea  

 

Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: 

 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia,  adresa 

 

Denumirea cursului 

 

Diplomă/certificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice 

 

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. 

 

 

 

               III.  Experienţa de muncă

 

 

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 

Perioada 

Organizaţia, adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Organizaţia,  adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Organizaţia, adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

               IV.  Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

Calităţi 

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt 

mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  V. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi  

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt 

mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               VI.  Nivel de cunoaştere a limbilor

 

Denumirea limbii 

Calificativ de cunoaştere 

 

cunoştinţe de bază

bine

foarte bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe 

 

Nivel de utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VIII.  Relaţii de rudenie

 

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului 

 

 

 

 

 

               IX.  Recomandări

 

Nr. 

Nume, prenume 

Organizaţia, postul deţinut 

Tel., e-mail 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului 

 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 11.10.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 745478        Creat de BRAND.MD      sus sus