Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
18.11.2015      

APROB:

Arcadii CALARAȘ

Director al

Agenției ”Apele Moldovei”

”__04__”_noiembrie___2015

 

 

 

 

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul

Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"

 

04.11.2015

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția ”Apele Moldovei” anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:

 

-  Șef secție cadastru în cadrul direcției managementul resurselor de apă

-  Specialist principal în secţia cadastru

-  Specialist superior în secţia cadastru

-  Specialist în secţia cadastru

-  Specialist principal în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere (perioadă determinată)

-  Specialist superior în secţia resurse umane

-  Specialist în secţia resurse umane

 

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este

25 noiembrie  2015, ora 16.00, inclusiv.

 

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

1.      Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei” pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, et. 5.

 

ü  Șef secție cadastru în cadrul direcției managementul resurselor de apă- 1 unitate

.Participă activ, în modul stabilit, la elaborarea proiectelor de acte legislative și normative, proiectelor și programelor în domeniu, pregătirea planurilor de acțiuni care vizează îmbunătățirea situației în domeniul gospodăririi apelor și în special ținerea Cadastrului.

2.Conduce activitatea secției și managementul personalului.

3.Coordonează procesul de ținere a Cadastrului fondului apelor pe bază de Districte hidrografice.

4.Asigură perfecționarea modalității ținerii Cadastrului.

    Sarcini de bază:

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului și construcțiilor hidrotehnice.

Experienţă profesională:

-          2 ani de experiență profesională în domeniu

-          Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1)

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 3600 lei

 

Specialist principal în secţia cadastru – 1 unitate

1.Gestionează procesul de colectare a informației.

2.Perfecționează modul de administrare a cadastrului.

3.Analizează și perfecționează Sistemul Informațional Cadastrul de Stat al Apelor”.

4.Organizează instruiri în domeniul gestionării Cadastrului cu responsabilii de cadastru din teritoriu.

5.Colaborează cu Agenția Relații Funciare și Cadastru în vederea identificării și delimitării terenului fondului apelor.

 

 

             Sarcini de bază:

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului și organizarea teritoriului.

Experienţă profesională:

-          1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

          

  Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

Specialist superior în secţia cadastru – 1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.Crearea bazei de date privind cadastrul de stat al apelor.

2.Monitorizează și verifică corectitudinea înscrierilor în cadastru.

3.Elaborarea informației cadastrale.

4.Acordarea asistenței consultative informațională și tehnică instituțiilor subordonate.

5.Ținerea Registrului construcțiilor hidrotehnice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului și organizarea teritoriului.

 

Experienţă profesională:

-          6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

          

  Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

 

Specialist în secţia cadastru – 1 unitate

 

             Sarcini de bază:

1.      Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii.

2.      2.Elaborarea planurilor de gestionare a secetei.

3.      3.Monitorizarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice.

4.      4.Ţinerea registrului infrastructurii hidrotehnice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului și organizarea teritoriului.

 

Experienţă profesională:

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2400 lei

 

Direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere

Specialist principal în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere – 1 unitate (perioadă determinată)

 

1.Participă la elaborarea proiectelor actelor administrative privind aplicarea şi exercitarea actelor legislative, normative referitor la administrarea infrastructurii sistemelor de irigare.

2. Menţinerea Registrului Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.

3. Implementarea şi menţinerea arhivei electronice şi bazei de date.

4.Asigurarea compatibilităţii dintre arhiva electronică şi documentele pe suport de hîrtie.

5.Asigurarea disponibilităţii  informaţiei de bază cu privire la AUAI pe pagina web a agenţiei.

        Sarcini de bază:

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul hidroameliorației, construcții hidrotehnice.

 

Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

 

Specialist superior în secţia resurse umane -1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.Asigurarea conformă a procesului documentar şi evidenţei documentare şi electronice a funcţionarilor publici, inclusiv a celor debutanţi din cadrul Agenției Apele Moldovei.
2.Efectuarea  controlului privind realizarea  deciziilor conducerii cu privire la personal în cadrul
Agenției Apele Moldovei.
3. Asigurarea documentară a dosarelor personale, evidenţei carnetelor de muncă, de evaluarea a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici din cadrul
Agenției Apele Moldovei.
4. Examinarea peti
țiilor în domeniul său de competență și formularea răspunsurilor de rigoare.

5. Revizuiește în colaborare cu șeful Secției Regulamentele subdiviziunilor structurale ale Agenției, precum și fișele de post pentru toate funcțiile publice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul jurisprudenței/managementului resurselor umane.

 

Experienţă profesională: - 6 luni  experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

Specialist în secţia resurse umane – 1 unitate

 

Sarcini de bază:

·         Analizează atitudinea şi percepţia publicului faţă de agenție;

·         Răspunde la solicitările telefonice şi parvenite prin e-mail și anunța despre aceasta directorul agenției;

·         Ţine evidenţa Registrului în relaţiile cu publicul;

·         Colectează, sistematizează şi monitorizează zilnic informaţia prezentată de șefii direcții/secții/servicii spre examinare;

·         Monitorizează și plasează pe pagina web a agenției cu acordul directorului informaţile şi asigură actualizarea permanentă a acesteia;

·         Informează sistematic directorul agenției despre problemele organizaţionale şi tehnice, legate de exercitarea obligaţiunilor de serviciu.

·         Respectă şi aplică în practică normele prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul respectiv;

·         Promovează şi menţine imaginea pozitivă a agenției;

 

Cerinţe specifice minime:

Abilităţi: avansate de comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Studii:  superioare, de licenţă în domeniul științei ale comunicării/jurnalism/relații cu publicul, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul dat de activitate.

Experienţă profesională: abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2400 lei

 

  1. Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

     3. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- Cazierul judiciar;

- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

 

4.Bibliografia concursului:

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

           

·  Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

 

·  Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrae Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republice Moldova”

-          Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”

 

·  Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13.06.2003 cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 
Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

-          Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

-          Hotărîrea de Guvern nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra inundaţiilor.

 

 

5. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenţiei „Apele Moldovei” pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor , nr. 5, etajul 5, bir. 501 (anticamera).

 

Persoane responsabile:

-          Dorina Balan, şef secţie resurse umane

-          Țulan Ecaterina, secretar administrativ

 

Telefon de contact: 280-752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balan Dorina,___________

șef secție resurse umane

 

 

 

Formular_de_participare_la_concursul_pentru_ocuparea_functiei_publice_vacante.docx

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 10.10.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 919503        Creat de BRAND.MD      sus sus