Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
20.07.2015      

  

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul

Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția „Apele Moldovei” anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante:

 

-  Specialist principal în secţia cadastru

-  Specialist superior în secţia cadastru

-  Specialist în secţia cadastru

-  Specialist principal în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere (perioadă determinată)

-  Specialist principal în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă

-  Specialist în cadrul direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă

-  Șef secție investiții capitale și implementarea proiectelor

-  Specialist superior în secţia resurse umane

-  Specialist în secţia resurse umane

 

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este pînă la  31 iulie  2015, inclusiv.

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

1.      Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei” pe lîngă Ministerul Mediului, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, et. 5, biroul 510.

 

Specialist principal în secţia cadastru – 1 unitate

 

             Sarcini de bază:

1.Gestionează procesul de colectare a informației.

2.Perfecționează modul de administrare a cadastrului.

3.Analizează și perfecționează Sistemul Informațional Cadastrul de Stat al Apelor”.

4.Organizează instruiri în domeniul gestionării Cadastrului cu responsabilii de cadastru din teritoriu.

5.Colaborează cu Agenția Relații Funciare și Cadastru în vederea identificării și delimitării terenului fondului apelor.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului.

Experienţă profesională:

-          1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

          

  Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

Specialist superior în secţia cadastru – 1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.Crearea bazei de date privind cadastrul de stat al apelor.

2.Monitorizează și verifică corectitudinea înscrierilor în cadastru.

3.Elaborarea informației cadastrale.

4.Acordarea asistenței consultative informațională și tehnică instituțiilor subordonate.

5.Ținerea Registrului construcțiilor hidrotehnice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului.

 

Experienţă profesională:

-          6 luni experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

          

  Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

 

Specialist în secţia cadastru – 1 unitate

 

             Sarcini de bază:

1.      Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii.

2.      2.Elaborarea planurilor de gestionare a secetei.

3.      3.Monitorizarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice.

4.      4.Ţinerea registrului infrastructurii hidrotehnice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul cadastrului.

Experienţă profesională:

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2400 lei

 

Direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere

Specialist principal în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere – 1 unitate (perioadă determinată)

 

1.Participă la elaborarea proiectelor actelor administrative privind aplicarea şi exercitarea actelor legislative, normative referitor la administrarea infrastructurii sistemelor de irigare.

2. Menţinerea Registrului Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.

3. Implementarea şi menţinerea arhivei electronice şi bazei de date.

4.Asigurarea compatibilităţii dintre arhiva electronică şi documentele pe suport de hîrtie.

5.Asigurarea disponibilităţii  informaţiei de bază cu privire la AUAI pe pagina web a agenţiei.

        Sarcini de bază:

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul hidroameliorației, construcții hidrotehnice.

 

Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

 

 

Specialist superior în secţia resurse umane -1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.Asigurarea conformă a procesului documentar şi evidenţei documentare şi electronice a funcţionarilor publici, inclusiv a celor debutanţi din cadrul Agenției Apele Moldovei.
2.Efectuarea  controlului privind realizarea  deciziilor conducerii cu privire la personal în cadrul
Agenției Apele Moldovei.
3. Asigurarea documentară a dosarelor personale, evidenţei carnetelor de muncă, de evaluarea a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici din cadrul
Agenției Apele Moldovei.
4. Examinarea peti
țiilor în domeniul său de competență și formularea răspunsurilor de rigoare.

5. Revizuiește în colaborare cu șeful Secției Regulamentele subdiviziunilor structurale ale Agenției, precum și fișele de post pentru toate funcțiile publice.

 

Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în doemniul jurisprudenței.

 

Experienţă profesională: - 6 luni  experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2600 lei

 

Specialist în secţia resurse umane – 1 unitate

 

Sarcini de bază:

1.     Colectarea informaţiilor privind  declaraţiile de interese personale a funcţionarilor publici din cadrul aparatului central.

2.     Efectuarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personal.

3.     Acumularea, analizarea şi generalizarea informației cu privire la personal.

4.     Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea secției.

 

 Cerinţe specifice minime:

Studii: superioare, de licenţă în doemniul jurisprudenței.

 

Experienţă profesională:

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2400 lei

 

 

Specialist principal în secția economie, finanțe și evidență contabilă - 1 unitate

 

a) Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

b) Sarcinile de bază:

1.Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor bancare, legate de circulaţia mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale.

2.Asigurarea înregistrarii şi evidenţa  contractelor de achiziţii.

3.Efectuarea oportună corectă şi veridică a notelor de contabilitate.

4.Prelucrarea datelor în sistemul  nformational de evidenţă contabilă bazat pe programul 1C.

5.Evidența și monitorizarea executării corespondenței de intrare în direcție ce ține de domeniul său de activitate.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

-          abilităţi de utilizare a computerului.

 

Salariul de funcţie: minimum 2800 lei

 

 

Specialist în secția economie, finanțe și evidență contabilă - 1 unitate

 

a) Scopul general al funcţiei: Asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor unice ale contabilităţii în corespundere cu prevederile S.N.C şi ale S.N.C.S.P.

b) Sarcinile de bază:

1.      Calcularea fondului de salariu conform statelor de personal, reţinerea impozitelor respective.

2.      Calcularae corectă, verificarea şi reflectarea în evidenţa contabilă, în termenii stabiliţi, a vărsărilor în buget (Declaraţiei privind impozitul pe venit reţinut de la sursa de venituri, taxele obligatorii, prezentarea Inspectoratului Fiscal sec. Buiucani).

3.      Calcularea cotizațiilor asigurării sociale (întocmirea calculelor cotizațiilor asigurării sociale supusă depunerii în bugetul asigurării sociale de stat privind calcularea, utilizarea, achitarea cotelor de asigurare și prezentare Casei naționale de Asigurări Sociale sec. Buiucani).

4.      Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor personale cît ptivește salarizarea angajaților.

5.      Reflectarea în evidența contabilă primară și la timp a tuturor bunurilor materiale și bănești.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe și contabilitate
Experienţă profesională: abili
tăți de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 2400 lei

 

Șef secție investiâii capitale și implementarea proiectelor – 1 unitate

b) Sarcinile de bază:

1.Asigurarea implementării proiectelor cu finanțare națională și externă în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizării raționale a surselor naturale.

2.Coordonarea și asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire a personalului secției, a beneficiarilor proiectelor în curs de implementare și a celor implementate.

3.Asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea proiectelor.

4. Coordonarea elaborării propunerilor noi de proiecte pentru finanțare internă și externă în domeniile gestionate de Agenție.

5.Desfășurarea altor tipuri de activități necesare pentru implementarea eficace a proiectelor în domeniu.

 

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei
Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu; cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); abili
tăți de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 3800 lei

 

Specialist principal în secţia investiţii capitale şi implementarea proiectelor 1 unitate

b) Sarcinile de bază:

1.Pregătirea documentației pentru asigurarea disbursărilor resurselor financiare destinate proiectelor și supravegherea utilizării lor.

2. Elaborarea bugetelor și devizelor de cheltuieli pentru proiectele noi și în curs de implementare.

3.Întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale spre a fi prezentate Agenției, Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor și Părților Donatoare privind mersul implementării proiectelor și utilizarea fondurilor destinate pentru proiecte.

4.Ținerea managementului financiar și prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor fiecărui proiect în curs de implementare, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova și Părților Donatoare.

5.Eliberarea documentelor de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor, cu sau fără plată, şi  recepţionarea ofertelor prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziţie publică, asigurând înregistrarea acestora.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei
Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu; abili
tăți de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 2800 lei

 

Specialist superior în secţia investiţii capitale şi implementarea proiectelor

b) Sarcinile de bază:

1.Organizarea tenderelor pentru selectarea și aprobarea firmelor autohtone și străine, precum și a consultaţiilor, încheierea contractelor cu aceştia.

2.Întocmirea şi înaintarea spre publicare a anunţului de intenţie privind achiziţiile preconizate de autoritatea contractantă.

3.Concretizarea şi iniţierea procedurii de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie.

4.Pregătirea, pentru a fi încheiate, contractelor de achiziţii cu operatorii economici desemnaţi câștigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentele de preselecţie.

5.Întocmirea dărilor de seamă privind procedurile de achiziţie, care se prezintă spre examinare şi înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/inginerie și construcție
Experienţă profesională: 6 luni experiență profesională în domeniu; abili
tăți de utilizare a computerului;

Salariul de funcție: minim 2600 lei

 

  1. Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

      4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- Cazierul judiciar;

- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

 

  1. Bibliografia concursului:

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

           

 

 

·  Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

 

·  Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

-          Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

-          Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

-          Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrae Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republice Moldova”

-          Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”

 

·  Acte normative în domeniul de specialitate

-          Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13.06.2003 cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale

-          Hotărîrea Guvernului Nr. 882  din  22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agentiei Apele Moldovei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

-          Legea Apelor nr. 272-XVI din 23.12.2011
 
Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991

-          Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994  despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova.

-          Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1202 din  08.11.2001 cu privire unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice.

-          Hotărîrea de Guvern nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra inundaţiilor.

-          Legea contabilităţii Nr.113 din 27.04.2007

-          Legea bugetului de stat pe anul 2015

-          Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

 

 

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Secţia resurse umane a Agenţiei „Apele Moldovei” pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor , nr. 5, etajul 5, bir. 510.

 

Persoana responsabilă:

-          Dorina Balan, şef secţie resurse umane

 

Telefon de contact: 280-752

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

 funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică ______________________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată ______________________________________________________________________

 

             I.  Date generale

 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

 

Domiciliu

 

Cetăţenia

(inclusiv a altor state)

 

 

 

Telefon

serv.   –

domic.

mobil  –

E-mail

 

Adresa poştală

 

 

            II.  Educaţie

 

Studii de bază:

 

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia, localizarea,  facultatea

 

Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia, adresa,  facultatea

 

Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia,  adresa

 

Denumirea cursului

 

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice

 

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

 

 

           III.  Experienţa de muncă

 

 

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

Organizaţia,  adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

          IV.  Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VI.  Nivel de cunoaştere a limbilor

 

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

 

cunoştinţe de bază

bine

foarte bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe

 

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VIII.  Relaţii de rudenie

 

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

 

          IX.  Recomandări

 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 10.10.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 919506        Creat de BRAND.MD      sus sus