Prima / Posturi vacante / ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Agenţiei „Apele Moldovei"
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Agenţiei „Apele Moldovei"
01.04.2012      

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarea funcţie publică vacantă:

 

Specialist principal în secţia economico-financiară şi planificare  - 1 unitate.

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este de  27 aprilie  2012

 

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare ale concursului

 

1. Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei", mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5.

 

2. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei de post, sunt:  

a) Scopul general al funcţiei:

Efectuarea şi reflectarea operaţiunilor economice şi bancare. Prezentarea informaţiei şi generalizarea rapoartelor  financiare  privind activitatea economico-financiară, în termenele stabilite conform Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.

 

b) Sarcinile de bază:

1.     Înregistrează, prelucrează şi actualizează documentele primare ce ţin de fişe bancare şi calculul salariului;

2.     Întocmeşte registrele şi notele de contabilitate;

3.     Calculează la timp salariile, indemnizaţiile, concediile de odihnă şi medicale a colaboratorilor agenţiei;

4.     Întocmeşte şi prezintă darea de seamă ce ţine de calculul şi plata salariului;

5.     Totalizează rapoartele financiare cu privire la executarea bugetului de stat a entităţilor din subordinea Agenţiei;

6.     Acordarea asistenţei metodologice în domeniul economico-financiar pentru colaboratorii secţiei şi întreprinderilor subordonate agenţiei.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economic.
Experienţă profesională: preferabil experienţă cel puţin 1 an în domeniu relevant pentru această funcţie.

Cunoştinţe

Consultantul este obligat să cunoască legislaţia din domeniul rezervelor materiale  ale statului, să aibă cunoştinţe în domeniul evidenţei contabile, economiei şi finanţelor.

 

Abilităţi - responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, tendinţă către dezvoltare profesională

 

Atitudini/comportament - binevoitoare faţă de colegii de muncă, de persoanele cu care colaborează Agenţia.

 

3. Condiţiile de participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă din cadrul secţiei economico-financiară şi planificare  poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

4. Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (se anexează);
- Copia buletinului de identitate;
- Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- Cazierul judiciar;
- Certificatul medical, după caz;
- Copia carnetului de muncă (dacă posedă).

6. Modalitatea depunerii documentelor:

Documentele urmează a fi depuse în Secţia juridică resurse umane şi secretariat al Agenţiei "Apele Moldovei" pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5.

Persoane responsabile:

- Crudu Ştefan, şef secţie
- Tcaciuc Maria, consultant. 

Telefon de contact: 280752

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante scoase la concurs din cadrul aparatului central al Agenţiei "Apele Moldovei"

●    Constituţia Republicii Moldova

●    Acte normative în domeniul serviciului public

-       Legea serviciului public nr. 443-XIII  din  04.05.95

-       Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-       Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-       Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-       Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-       Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-       Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-       Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-       Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-       Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-       Hotărîrii de Guvern nr. 1056 din 15 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale Agenţiei „Apele Moldovei"

●       Acte normative în domeniul de specialitate

-         Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007; 

-         Codul Fiscal al Republicii Moldova şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor acestuia; 

-         Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.96; 

-         Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice, ordinul Ministerului Finanţelor nr. 85 din 09.10.96; 

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 91 din 20.10. 08 privind clasificaţia bugetară; 

-         Legea bugetului de stat  pe anul 2009 nr. 244 din 21 noiembrie 2008; 

-         Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262 din 11.12.2008; 

-         Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263 din 11.12.2008; 

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 27 din 28 aprilie 2004, cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind inventarierea;  

-         Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare în instituţia bugetară; 

-         Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.07. 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 18.03.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 818056        Creat de BRAND.MD      sus sus