Prima / Transparenţa decizională / Rapoarte de activitate / RAPORTUL ANUAL DE ACŢIUNI al Agenţiei ,,Apele Moldovei” pentru anul 2016
RAPORTUL ANUAL DE ACŢIUNI al Agenţiei ,,Apele Moldovei” pentru anul 2016
13.01.2017      

 

RAPORTUL ANUAL DE ACŢIUNI

al Agenţiei ,,Apele Moldovei" pentru anul 2016

 

Acţiuni

Subacţiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil

(secţie / funcţionar public)

Nivel de realizare*/  Descriere succintă

Obiectivul nr.1: Asigurarea unui cadru politic şi legislativ adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, armonizat la legislaţia şi standardele UE în domeniu

 

1.1.  Participarea la elaborarea cadrului legislativ în domeniul gospodăririi apelor, hidroameliorației, alimentării cu apă și canalizare.

1.1.1. Participarea la ședințele grupului de lucru pentru promovarea Legii privind siguranța infrastructurii hidrotehnice. 

Nr. de ședințe

Nr.de propuneri înaintate către MM

 

Trim. III 

SJ, DHMS

 

Realizat

S-a participat la 2 şedinţe cu reprezentanţii MM, MCDR, SSE. S-a luat decizia şi s-a elaborat proiectul  Hotărîrii Guvernului, notă informativă şi Regulamentul privind siguranţa infrastucturii hidrotehnice care a fost transmis MM spre promovare.

 

1.1.2. Propuneri privind modificarea cadrului legislativ relevant domeniului de gestiune a apelor.

Nr. de propuneri prezentate la MM

Trim. III-IV

SJ, DEFEC, DMRA, DHMS, SICIP, SC

Realizat

Propuneri de modificare a art.23 și 24 al Legii apelor nr.272 din 23.12.2011; propuneri de modificare a art.1, pct.2; art.2, pct. 2 și 3; art.3, pct 2; art.11, pct.2, 3, 3 lit.b; art.14, lit.e; art.16 pct.8; art.35, pct.5; art.36. alin.1; art.38, pct.2 și pct. 5, art.47, lit.b; art.49, pct.1; art.57, lit.a; art.83. alin.1, art.94, lit.m a Codului funciar, propuneri de modificare și completare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei", structura și efectivul-limită ale acesteia, aprobat prin HG nr.882 din 22.10.2014.

1.2.  Participarea la elaborarea cadrului normativ în domeniul gospodăririi apelor, hidroameliorației, alimentării cu apă și canalizare.

1.2.1.  Elaborarea notei informative la ,i " Re la care s-a participat,proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de modificare a Acordului de credit nr.681 din 27.07.2004 (FKDEA) 

Notă informativă elaborată și prezentată la MF

Trim. II-IV 

SJ 

Realizat parțial

A fost elaborat şi remis demersul în adresa Cancelariei de Stat şi Ministerul Mediului (nr.02-04/794 din 07.07.2016). Rezultat: Răspunsul Cancelariei de Stat privind extinderea termenului de implementare a proiectului nr.21-25-04-323 din 01.08.2016 - peoiectul propus pentru examinare la CIPS.

 

1.2.2.Elaborarea și prezentarea spre promovare a proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la fondarea Registrului de Stat al Patrimoniului hidrotehnic"

Proiect elaborat și prezentat la MM

Trim. III 

SJ, DMRA, SJ

 

Realizat parțial

Au fost organizate  ședințe a grupului de lucru la data de 7 aprilie 2016 și 26 mai 2016, în cadrul Agenției ,,Apele Moldovei" și sediului   Fondul Dezvoltării Durabile, cu reprezentanți de la AAM, DBGA, MM, experți din domeniu. În cadrul proiectului (EUWI+), la activitatea 1.1.4  a fost propusă elaborarea registrului patrimoniului hidrotehnic.

 

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea sistemului de management în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei"

 

2.1. Organizarea inventarierii anuale a activelor întreprinderilor subordonate Agenţiei pe anul 2016

2.1.1. Organizarea seminarelor instructiv-metodologice.

Nr. seminarelor desfășurate

Trim. III

DEFEC

Realizat:

DEFEC a organizat 2 seminare metodologice cu contabilii șefi și administratorii întreprinderilor la care Agenția își exercită calitatea de fondator:

- Cu privire la prezentarea dărilor de seamă pentu semestru I al anului 2016.

- Cu privire la efectuarea inventarierii pe prioada de gestiune a anului 2016.

 

2.1.2. Analiza rezultatelor inventarierii tuturor entităților din subordine.

Nr. procese verbale

Trim. IV

DEFEC, DMRA, DHMS 

Realizat:

Au fost analizate 16 procese verbale privind inventarierea anuală a întreprinderilor subordonate Agenției.

 

2.3. Asigurarea controlului asupra proiectării și executării obiectelor de gospodărire a apelor și de amenajare a terenului aferent construcțiilor hidrotehnice

2.3.1. Completarea registrului și efectuarea analizei statistice asupra coordonărilor.

Registru completat,

Nr. proiecte coordonate și respinse

Trim. I-IV

DMRA

Realizat

Registru completat zilnic. Au fost eliberate 18 coordonări a proiectelor de execuție, 16 coordonări a elaborării proiecului de execuție, coordonări a Cărților Tehnice-3. Proiecte respinse - 14.

 

2.4. Majorarea eficacităţii activităţii întreprinderilor din subordine

2.4.1.Implementarea Conceptului de reformare a instituţiilor din subordine

Concept implementat

Trim.I-III

SJ, Conducerea

Realizat parțial

În baza Conceptelor de reformare a instituţiilor din subordine (inclusiv a AAM) a fost elaborat proiectul conceptului de reformare a Ministerului Mediului. Obiectivul dat va fi implementat in anul 2017.

 

2.7.  Inițierea identificării și selectării indicatorilor în comun cu Biroul Național de Statistică (BNS) pentru crearea bazei de date electronice în domeniul alimentare cu apă și canalizare.

2.7.1. Identificarea și aprobarea indicatorilor.

Indicatori aprobați

Trim. II-IV

Conducerea 

Realizat parţial

S-a participat la 3 ședințe cu BNS. S-a conlucrat cu Biroul Național de Statistică privind identificarea și selectarea indicatorilor sectoriali ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. În ultima ședință comună s-a decis ca indicatorii identificați să fie incluși în noul formular generalizat care urmează a fi aprobat în 2017.

 

2.7.2. Inițierea creării bazei de date și prelucrarea rapoartelor statistice din domeniu.

Bază de date creată

Trim. II-IV

Conducerea

Realizat parţial

Optimizarea raportului statistic nr.1 apeducte-canalizare, prezentat de Biroul Național de Statistică pentru crearea bazei de date. S-a participat la 7 ședințe pentru inițierea și derularea consolidării capacităților instituționale. Obiectiv transferat pentru implementare în cadrul proiectului prin crearea bazei de date în domeniul apelor din mai multe module unul dintre care în domeniul AAC. Proiect în derulare.

 

2.8. Îmbunătăţirea nivelului de informare și comunicare în domeniul alimentare cu apă și de canalizare 

2.8.1.Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, prin participarea la treninguri, seminare

Numărul de participări și note informative prezentate

Trim. I-IV

Conducerea

Realizat

S-a participat în grupul de lucru la elaborarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor.

S-a participat la ședința de lansare a Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală".

S-a participat în grupul de lucru al Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" la 20 ședințe.

 

2.9. Dezvoltarea și adoptarea  unui proces sistematic de planificare și de finanțare care să îmbine abordările ,,de sus în jos" și de ,,jos în sus", susținut prin capacitatea adecvată de implementare a proiectelor .

2.9.1  Elaborarea unui master plan privind gestionarea datelor, identificarea sarcinilor a fi elaborate pentru îmbunătăţirea monitorizării şi pentru dezvoltarea componentelor diferite ale sistemului naţional informaţional în domeniul apei asigurând legătura între utilizatorii de informaţii şi persoanele care generează datele.

Master plan elaborat

Trim I-IV

SICIP

Realizat parțial.

A fost elaborat conceptul programului de monitoring al proiectelor investiţionale care va avea menirea   de a face legătura între utilizatorii de informaţii şi persoanele ce gestionează datele.

2.9.2 Implicarea ONG - lor, a reprezentanților mediului de afaceri și a altor părți interesate în toate etapele de consultare, planificare sau implementare, pe baza unei strategii de comunicare.

Nr. consultărilor .

Nr. ONG -uri implicate.

Trim I-IV

SICIP

Realizat parțial.

Au fost organizate întrevederi cu SEE-SWE, ADA-SDC, WaterLeap -reprezentanții Olandeji, Banca Mondială, reprezentanții SUA.

 

Obiectivul nr. 3: Asigurarea dezvoltării serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare

 

3.1. Monitorizarea implementării proiectelor investiţionale de construcţie, reconstrucţie a infrastructurii de aprovizionare  cu apă şi de canalizare.

3.1.1. ,,Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti"

Numărul de rapoarte prezentate

Trim. III

Conducerea

Realizat

Lucrările de construcție - montaj și branșare a consumatorilor au derulat conform Programului fără întîrzieri, fapt confirmat în Raportul Anual.

Proiectul a fost implementat și dat în exploatare la data de 22.07.2016.

3.1.2. Crearea operatorului regional (ROC) în cadrul „Proiectului de alimentare cu apă În regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova"

Numărul de ședinţe şi întruniri cu instituţiile interesate și decizii primite pozitive

Trim. III-IV

SJ, Conducerea

Realizat

S-a participat la 2 sedinte organizate de MM si organizate 2 sedinte cu administratorul de insolvabilitate, a fost organizata o iesire in teritoriu pentru a identifica bunurile care au fost prezentate pentru contributie, s-a decis efectuarea unui audit financiar si solicitarea restructurarii unitatii, au fost prezentate demersuri catre MM.

 

3.1.3. Inițierea elaborării Studiului de Fezabilitate privind extinderea apeductului centralizat Vadul lui Vodă - Chişinău - Străşeni - Călăraşi

Studiu de fezabilitate elaborat

Trim. IV

Conducerea

Realizat

Pe parcursul perioadei raportate s-a participat la 3 ateliere ale comitetului de supraveghere, la 30 ședințe de lucru, a fost obținută informația solicitată de la SHS prin 2 interpelări, s-a acordat suportul consultativ, s-au elaborat și verificat 10 rapoarte de progres. Studiul de fezabilitate elaborat.

 

3.1.4. „Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul Hînceşti. Etapa I. Localităţile din lunca râului Prut."

Acte de recepţie prezentate a lucrărilor  executate

 

Trim. I-IV

 

DEFEC, Conducerea

Realizat parțial

Pe parcursul perioadei raportate au fost organizate 2 ședințe ale grupului de lucru, 2 deplasări în teritoriu. Au fost elaborate și transmise către FEN setul de documente privind aprobarea contribuției de participare în proiect (ordinul de aprobare a contribuției, actul de transmitere de la balanța STI Hîncești la balanța AAM a obiectelor, cerere de primire a contribuției, actul de transmitere).

Din partea AAM au fost întreprinse toate măsurile și obligațiunile pentru deblocarea  finanţării Proiectului de către FEN.

 

 

3.1.5. Relansarea Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare  cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitean de Dezvoltare Economică Arabă (FKDEA)

 

Proiect relansat

 

Trim. I-IV

 

Conducerea

 

Realizat parțial

S-a participat la 2 ședințele organizate de Ministerul Mediului și s-a prezentat 3 note informative Ministerului Mediului și Ministerului Finanțelor

Numărul de ședințe și note informative prezentate

3.2.  Participarea la elaborarea Studiului diagnostic privind alimentarea cu apă și sanitație în mediul rural din Republica Moldova.

3.2.1 Participarea la ședințe și ateliere de lucru privind elaborarea studiului diagnostic privind alimentarea cu apă și sanitație în mediul rural din Republica Moldova

Numărul de participări la ședințe și propuneri prezentate la MM.

Trim.IV

Conducerea

Realizat

S-a participat la 3 ateliere de lucru împreună cu experții ApaSan,  s-a participat la 25 deplasări (ședințe) în mediul rural în cadrul cărora au fost întocmite 50 chestionare (25 APL și 25 operatori).

 

3.3.Monitorizarea, actualizarea şi prezentarea informaţiei Ministerului Economiei conform Hotărîrii Guvernului privind pregătirea întreprinderilor din ramura alimentării cu apă şi de canalizare pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017

3.3.1. Colectarea şi generalizarea informaţiei prezentate de Consiliile municipale şi raionale   

Informaţie colectată şi generalizată

 

Trim. III-IV

 

Conducerea

 

Realizat partial

S-au elaborat și prezentat propuneri la elaborarea Proiectului de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă - iarnă 2016-2017".  Informația a fost recepționată partial.

Aprobarea Proiectului Hotărîrii de Guvern este suspendată din motive ce nu depind de AAM.

3.3.2.  Elaborarea Raportului privind activitatea întreprinderilor din ramura alimentării cu apă şi de canalizare în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017

Raport elaborat și prezentat ME, MM și AEE

Trim. IV

Conducerea

3.4. Elaborarea conceptului de proiect privind elaborarea schemei naționale a alimentării cu apă și canalizare

3.4.1.  Inițierea procedurilor și prezentarea propunerilor de finanțare a proiectului

Propuneri prezentate

Trim. III-IV

Conducerea

Realizat parţial

Sa participat la 3 ședințe de lucru (IP „ACVAPROIECT" SRL și IP „IPROCOM" ÎS). Obiectiv transferat pentru implementare în cadrul proiectului prin crearea bazei de date în domeniul apelor din mai multe module unul dintre care în domeniul AAC. Proiect în derulare.

 

3.4.2.  Acumularea materialelor preliminare, analiza indicatorilor și datelor sectoriale

Date și materiale acumulate

Obiectivul nr. 4: Crearea sistemului de management al apelor în baza principiului de bazin hidrografic       

 

4.1. Întreţinerea bazelor de date a sistemului informational al fondului apelor

4.1.1. Întreţinerea bazei de date privind lacurile de acumulare şi iazuri

Bază de date completată

Permanent

DMRA

Realizat

Bază de date completată după inventarierea bazinelor de apă din luna martie-aprilie 2016 (conform datelor primite de la consiliile raionale).

A fost elaborată Instrucțiunea privind ținerea Registrului de evidență a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobată prin ordinul nr.98  din 22.07.2016 al Agenției „Apele Moldovei".

 

4.1.2. Întreţinerea bazei de date privind construcţiile hidrotehnice

Bază de date completată

Permanent

 

Realizat

Bază de date privind patrimoniul hidrotehnic completată.

4.2. Examinarea şi

coordonarea documentaţiei, privind delimitarea terenurilor fondului apelor proprietatea publică

4.2.1. Examinări şi/sau ieşiri la faţa locului

Numărul de coordonări și examinări a documentației parvenită de la IPOT privind delimitarea terenului fondului apelor proprietate publică a statului

Permanent

DMRA

Realizat

Au fost examinate și coordonate 14 dosare cadastrale privind delimitarea terenului fondului apelor, proprietate publică a statului,  parvenite de la Î.S. „Institutul de Proiectare și Organizare a Teritoriului".

S-au organizat 3 ieșiri în teren,  s-a participat la o ședință comună cu reprezentanții IPOT privind soluționarea problemelor la delimitarea terenului fondului apelor în localitatea Mereșeni, Hîncești.

 

4.3. Participarea la elaborarea proiectului planului de management al riscului la inundaţii: principiul bazinal

4.3.1. Elaborarea Conceptului de proiect pentru efectuarea unui studiu cu privire la definitivarea Planului.

Concept elaborat

 

Trim. I-III

DMRA, DHMS, SICIP

Realizat.

Conceptul a fost elaborat de Ministerul Mediului în cadrul Metodologiei-cadru privind elaborarea Planurilor de Gestionare a Riscurilor la Inundații. DMRA a examinat Metodologia în cauză și a prezentat Avizul respectiv.

 

4.3.2. Inițierea studierii problemei în cadrul unui grup de lucru sub egida Ministerului Mediului.

Proiectul planului elaborat

Trim. IV

DMRA

Realizat partial.

Grupul de lucru în cadrul MM va fi creat după aprobarea Metodologiei în cauză prin Ordinul Ministerului Mediului.

 

4.6. Participarea la procesul de implementare și consultare a Planului de gestionare a districtelor hidrografice

4.6.1. Participarea la implementarea Planului de gestionare a districtului hidrografic Nistru și a districtului hidrografic Dunărea-Prut- Marea Neagră.

Numărul de ședințe și întruniri cu instituțiile competente

Trim. I-IV

DMRA

Realizat

Planul de gestionare a districtului hidorgrafic Nistru a fost transmis Guvernului pentru aprobare.

Au fost elaborați termenii de referință pentru contractarea unui expert internațional și 2 experți naționali pentru acordarea suportului la implementarea Planului de gestionare a districtului hidrografic Nistru, în cadrul proiectului    „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul alimentării cu apă și sanitație în RM", finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

 

4.6.2. Participarea la implementarea Planului de gestionare a districtului  hidrografic Dunărea-Prut- Marea Neagră.

Numărul de ședințe și întruniri cu instituțiile competente

Trim. I-IV

DMRA

Realizat

Planul de gestionare a districtului hifrografic Dunăre-Prut-Marea Neagră a fost transmis Ministerelor pentru avizare, a fost elaborat tabelul de divergențe. Au fost elaborați termenii de referință pentru contractarea unui expert internațional și 2 experți naționali pentru acordarea suportului la implementarea Planului de gestionare a districtului hidrografic Dunăre-Prut-Marea Neagră, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul alimentării cu apă și sanitație în RM". Unele măsuri din Plan vor fi implementate cu suportul UE, în cadrul proiectului EUWI+.

 

Obiectivul nr.5: Asigurarea managementului adecvat al sistemelor de irigare în Republica Moldova

 

5.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare în RM

5.1.1. Monitorizarea lucrărilor efectuate în cadrul Programului Compact (perioada de notificare a defectelor).  

Nr. procese verbale de recepție finală

Trim. II-IV

DHMS

Realizat

Conform ordinului AAM nr. 102 din 19.08.2016 s-a efectuat recepția finală a lucrărilor de reabilitare a 8 SCI,  s-au semnat procesele verbale.

 

5.1.2. Determinarea sistemelor de irigare posibil de a fi reabilitate (conform H.G. nr.751 din 05.10.2010)

nr. sisteme identificate pentru reabilitare

Trim. I-IV

DHMS

Realizat

Au fost identificate sistemele  de irigare ce pot fi reabilitate- 4 SCI pe o suprafață de deservire 8286 ha.

 

5.1.3. Înregistrarea la oficiile cadastrale teritoriale a staţiilor de pompare, construcţiilor hidrotehnice şi altor obiective din cadrul sistemelor de irigare centralizate

nr. bunurilor înregistrate

Trim. I-III

DHMS

Realizat

S-au înregistrat bunurile imobile din cadrul SCI „Costești".

S-a conlucrat cu OCT Cahul și ARFC privind înregistrarea modulelor din cadrul SCI „Chircani-Zîrnești".

 

5.2. Acordarea asistenţei şi suportului necesar Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (AUAI)

5.2.1. Suport în completarea informaţiei la elaborarea bazelor de date pentru registrele membrilor AUAI.

Date colectate.

nr. baze de date elaborate

Trim. I-III

 

DHMS

Realizat

S-a actualizat baza de date a AUAI pe anul 2016.

5.2.3. Asistenţă şi suport metodologic în procesul de înregistrare a noilor AUAI.

nr. consultanţe şi asistenţe oferite

Trim. I-IV

DHMS

Realizat

Au fost oferite consultații și asistență referitor la procesul de înregistrare a AUAI „Costești", s-a conlucrat cu întreprinderea agricolă "Consolitera" privind formarea AUAI în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare "Etulia", r-nul Vulcănești.

 

5.3. Asigurarea funcţionării eficiente a sistemelor de irigare

5.3.1. Monitorizarea procesului de irigare a terenurilor agricole

Informaţie  săptămânală de la Întreprinderile din subordine şi AUAI colectată.

Centralizatorul 1-GA - elaborat.

Trim. II-IV

DHMS

Realizat

S-a colectat și s-a totalizat 10 rapoarte tehnice a întreprinderilor din subordine. S-a irigat 14,4 mii ha. S-a elaborat Centralizatorul 1-GA.

5.3.2. Examinarea, verificarea şi modificarea paşapoartelor tehnice ale sistemelor de irigare şi desecare

nr. paşapoarte tehnice examinate și modificate.

Trim. II-III

DHMS

Realizat

S-a examinat și s-au modificat 8 paşapoarte tehnice al AUAI.

5.3.4. Organizarea seminarelor privind problemele tehnologiilor eficiente de irigare

nr. seminare organizate

Trim. I-III

 

DHMS

Realizat

La 10 sisteme de irigare a fost efectuate seminare privind tehnologiile eficiente de irigare.

Obiectivul nr.6. Îmbunătăţirea sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor 

 

6.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie contra inundaţiilor

6.1.1. Monitorizarea derulării proiectelor privind efectuarea lucrărilor de curățare a canalelor și colectoarelor de desecare pe aria de deservire 2 mii ha

Canale și colectoare pe o arie de deservire de 2 mii ha.  curățate

Trim. IV

DHMS

Realizat

S-a curăţat 10 km de canal, s-au efectuat lucrări de redirecţionare a cursului de apă în albia veche a râului Bîc, în coada lacului de acumulare Ghidighici.

6.1.2  Implementarea şi monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație a digurilor de protecție contra inundaților (Palanca r-l Ștefan Vodă; Gotești, r-l Cantemir; Șerpeni, r-l Anenii Noi)

km diguri reparate

Trim. IV

DHMS

Realizat parțial

Conlucrare cu FEN în vederea finanțării obiectelor în construcție pe digurile de protecție înpotriva inundațiilor a satelor  Palanca r-l Ștefan Vodă; Gotești, r-l Cantemir; Șerpeni, r-l Anenii Noi și Văleni r. Cahul.

6.1.3. Implementarea şi monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație a construcțiilor hidrotehnice a lacului de acumulare Salcia, r-nul Taraclia

Lucrări efectuate.

Trim.IV

DMRA

Realizat parțial

Proiectul dat a fost sistat din cauza insuficienței resurselor financiare. A fost examinată solicitarea Î.S DBGA privind  auditul pe marginea implementării Proiectului de reparație a construcțiilor hidrotehnice a lacului de acumulare Salcia, r-nul Taraclia.

6.1.4. Implementarea proiectului „EAST-AVERT" Republica Moldova, ce prevede  „Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale râului Siret şi Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare modern cu staţii automate".

Proiect implementat.

Trim. I-II

Oficul de Implementare a Proiectului

Realizat:

Proiect implementat în termen. Întru asigurarea durabilităţii investiţiilor la Conferinţa finală din 17.11.2016 s-a luat decizia de prelungire a proiectului cu executare a lucrărilor adăugătoare.

6.1.5. Analiza, dezbaterea, dezvoltarea măsurilor structural propuse de Consorțiumul italiano-englez Beta Studio.

Nr. de concepte, proiecte depuse către sursa de finanțare

Trim. I-III

SICIP

Nerealizat

 

6.1.6. Elaborarea conceptelor pentru elaborarea documentației tehnice de proiect a măsurilor structurale prin utilizarea granturilor BEI.

Nr. de proiecte elaborate

Trim. I-III

SICIP

Realizat:

S-au elaborat următoarele note conceptuale de propuneri de proiect: 

1) Inventarierea barajelor (pentru toate rezervoarele care au volum mai mare de 1.000.000 m3 - 126 baraje), inclusiv inspecția și clasificarea barajelor, ridicări topografice (principalele dimensiuni ale barajelor hidraulice existente (deversoare)).

2) Realizarea măsurilor batimetrice pentru rezervoarele care au un volum mai mare de 1.000.000m3.

3) Crearea și elaborarea unei arhive informatice a barajelor existente.

6.1.7. Identificarea surselor de finanțare pentru implimentarea proiectelor de execuție.

Surse financiare identificate

Trim. I-III

SICIP

Realizat parțial.

Au fost organizate întrevederi cu potențialii investitori străini: SEE-SWE, ADA-SDC, Banca Mondială, BEI reprezentanții SUA.

 

6.1.8. Examinarea, împreună cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, IES și Administraţiilor Publice Locale de nivelul I și II a stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice şi identificarea deţinătorilor corpurilor de apă de suprafaţă.

Raport efectuat și prezentat privind stabilirea stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice  şi identificarea deţinătorilor corpurilor de apă de suprafaţă.

Trim.I-III

 

DMRA

Realizat

Au fost examinate în lunile martie - aprilie starea tehnică a bazinelor de apă. Raportul final privind starea bazinelor este elaborat  și prezentat Ministerului Mediului: nota informativă nr.03-04/522 din 13.05.2016.

6.2. Monitorizarea implementării proiectului de execuție„Asigurarea protecției mun. Chișinău prin fortificarea barajului lacului Ghidighici"

6.2.1.  Implementarea şi monitorizarea lucrărilor de reparație a evacuatorului de fund al lacului de acumulare Ghidighici

Lucrări efectuate conform proiectului.

 

Trim. I-IV

DHMS

Realizat

Lucrări efectuate conform proiectului. În baza ordinului AAM nr. 133 din 09.12.2016 a fost Instituită comisia de recepţie la finisarea lucrărilor, a fost semnat  procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor.

6.3. Elaborarea documentației de proiect privind decolmatarea cuvetei lacului de acumulare Ghidighici

6.3.1.Elaborarea documentației de proeict

Documentație de proiect elaborată

Trim. II-III

DMRA

Realizat parțial

DMRA a solicitat Institutului de Proiectări  SRL „ACVAPROIECT", Întreprinderii de Stat Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare, „NOVA PROIECT" SRL și Institutului de Proiectări de Stat „IPROCOM" costul estimativ la elaborarea documentației de proiect a reparației deversorului de ape mari și a podului, a decolmatării cuvetei lacului de acumulare Ghidighici și a reparației căptușelii taluzului amonte. Costul serviciilor de proiectare propus de instituții:

- Institutul de Proiectări „ACVAPROIECT" - 1128,0 mii lei;

-Întreprinderea de Stat Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare-1022,0 mii lei;

-„NOVA PROIECT" SRL- 816 600 lei.

Menționăm că n-au fost planificate resurse financiare pentru implementarea Planului de Acțiuni privind asigurarea exploatării în regim de siguranță a lacului de acumulare Ghidighici. DMRA    a solicitat respectuos alocarea resurselor financiare de către Ministerul Mediului pentru întocmirea documentației tehnice de proiect nominalizată (Nr.03-04/1091 din 18.10.2016).

Drept răspuns MM a invocat prevederile Ordinului nr.185 din 03.11.2015 a Min. Finanțelor, prin care se stabilesc condițiile de prezentare a propunerilor de proiecte de investiții capitale și justificarea acestora. Propunerile pot fi înaintate la MM pentru a fi incluse la planificarea bugetului pentru anul 2018.

Astfel de propuneri au fost înaintate la MM prin scrisoarea nr.06-04/339 din 23.04.2015 pentru includerea a 2 compartimente de cheltuieli în Strategia de cheltuieli pentru protecția mediului pentru anii 2015-2017.

 

6.4. Elaborarea documentației tehnice și efectuarea lucrărilor de reparație a deversorului de ape mari și a podului.

6.4.1.Identificarea resurselor financiare pentru elaborarea proiectului

Resurse financiare identificate

Trim. II-III

 

DMRA

6.4.2.Elaborarea documentației de proeict

Documentație de proeict elaborată

Trim. II-III

6.4.3. Efectuarea lucrărilor de reparație a deversorului de ape mari și a podului

Lucrări efectuate

Trim. III-IV

6.5.Reparația căptușelii taluzului amonte

6.5.1. Efectuarea lucrărilor

Lucrări efectuate

Trim. II-IV

DMRA

6.7. Identificarea conceptelor și proiectelor ce urmează a fi implementate prioritar.

6.7.1. Elaborarea conceptelor

Concepte elaborate

Trim. I-IV

SICIP

Realizat.

S-a asigurat elaborarea și depunerea documentației tehnice către FEN. Scrisoare de însoțire (nr. 07-04/351 din 01.04.2016) a proiectului „Reabilitarea digului de protecție în hotarele administrativ teritoriale ale s.Gura Bîcului r-nul. Anenii Noi".

  Obiectivul nr.7. Implementarea  și punerea în funcțiune a sistemului automatizat de calcul al bilanțului de utilizare a resurselor de apă        

 

7.2. Elaborarea unui plan de acțiuni cu privire la implementarea sistemului automatizat de calcul al bilanțului de utilizare a resurselor de apă

7.2.1. Elaborarea unui proiect de finisare a programului propus de partea Ucraineană și  înaintarea proiectului către FEN.

Proiect elaborat și înaintat către FEN.

Trim.III-IV

DMRA, SICIP

Realizat partial

Responsabilii de elaborarea softului de calcul a bilanțului apei nu au finalizat lucrările. Varianta finală a softului va fi prezentată  GL în  luna martie 2017.

 

7.3. Implementarea sistemului automatizat  de calcul al bilanțului de utilizare a resurselor de apă

7.3.1. Implementarea sistemului de calcul a bilanțului de utilizare a resurselor de apă.

Sistem de calcul implementat.

Trim-IV

DMRA, SC

Realizat partial

Softul web de calcul și prognozare a bilanțului de utilizare a resurselor de apă, nu a fost acceptat de AAM, din motivul că responsabilii de elaborare a Softului cu interfață WEB, nu au finalizat lucrările. De comun acord s-a ajuns la înțelegerea privind modificările necesare pentru a fi efectuate la moment în interfața de lucru cu utilizatorul. S-a discutat și corectat regulamentul de funcționare a sistemului (varianta finală se va prezenta la următoarea întîlnire a grupului de lucru în luna martie 2017).

Obiectivul nr. 8. Definitivarea delimitărilor terenului fondului aplelor, care au fost delimitate contrar prevederilor legale                               

 

8.1. Revizuirea suprafețelor de teren al fondului apelor, proprietate publică a statului atribuit ilegal  APL

8.1.1.Examinarea înregistrărilor cadastrale efectuate de instituțiile din subordinea ARFC.

Numărul de documente examinate

Trim.I-IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

Au fost identificate 5 terenuri cu suprafața totală de 1,699 ha, cu nr. cadastrale:

0122103108;

0122103045;

0122110305;

3841103057;

3841103056, care au fost atribuite ilegal.

8.2. Identificarea terenurilor fondului apelor, delimitate contrar prevederilor legale

8.2.1. Identificarea terenurilor fondului apelor atribuite în arendă ilegal;

 Numărul de Terenuri identificate. 

Trim.I-IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

Au fost identificate  6 terenuri cu suprafața totală de 1.04 ha, cu nr.cadastrale:

3841103.129;

3841103.133;

3841103.137;

0100504003;

0100301655;

0100422104;

care au fost acaparate abuziv.

8.2.2. Identificarea terenurilor fondului apelor acaparate abuziv. 

  Numărul de Terenuri identificate. 

Trim.I-IV 

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

Au fost identificate  6 terenuri cu suprafața totală de 1.04 ha, cu nr.cadastrale:

3841103.129;

3841103.133;

3841103.137;

0100504003;

0100301655;

0100422104;

care au fost acaparate abuziv.

8.3. Inițierea procedurii de aducere în corespundere a delimitărilor de teren al fondului apelor, proprietate publică a statului.

8.3.1. Elaborarea unui concept de proiect pentru efectuarea unei inventarieri a bunurilor imobile din componența fondului apelor.

Concept elaborat

Trim I-III

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

Registru de inventariere a bunurilor imobile elaborat şi completat.

8.3.2.Delimitarea terenului fondului apelor conform legislației în vigoare;

Numărul de Terenuri delimitate.

Trim.I-IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

S-au planificat delimitările terenurilor  din proprietatea publică a Statului, incluse în programul bugetar pentru anul 2016 și anume: com. Suhuluceni r-nul Telenești, s. Clișova r-nul Orhei.

S-au efectuat lucrări de delimitare al terenurilor proprietate publică a statului care se află în gestiunea Agenției „Apele Moldovei", amplasate în r-nul Hîncești, com. Secăreni în nr. de 1 bun,  s. Nemțeni în nr. de 4 bunuri, s. Boghiceni  r-nul Hîncești în nr. de 7 bunuri.

S-au efectuat lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului ca adiacent al terenurilor amplasate în r-nul Orhei, s. Clișova; r-nul Hîncești, s. Râșcova și s. Nemțeni.

 

8.3.3. Elaborarea documentației cadastrale.

Numărul de Documentații cadastrală elaborată.

Trim.I-IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Realizat

Înregistrate 11 Fișe tehnice și Regulamente de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.

 

Nu există în planul aprobat de MM

8.3.4. Elaborarea registrului terenurilor

Numărul de Documentații cadastrale elaborate

 

Trim.I-IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA

Realizat

A fost elaborat Registrul terenurilor delimitate proprietate publică a statului ,,fondul apelor" elaborat, 614 terenuri delimitate în fondul apelor. 

Obiectivul nr. 9. Asigurarea managementului eficient și durabil al ecosistemelor naturale

 

9.1. Participarea la elaborarea Programului de fortificare a capacităților sistemului de arii naturale protejate de stat.

9.1.1 Participarea în cadrul unui grup de lucru instituit de Ministerului Mediului.

Program elaborat

Trim.IV

Secția Cadastru în cadrul DMRA 

Acțiunea se referă la Agenţia "Moldsilva" (AM). S-a comis o eroare la elaborarea planului anual de acțiuni al MM, unde s-a indicat la acest subiect ca instituție responsabilă și AAM (confirmat de către Vitalie Grimalschi, Șef Secție Arii Protejate, Biodiversitate Și Biosecuritate, Ministerul Mediului).

Obiectivul nr. 10. Implementarea principiului valorii economice a apei 

 

10.1 Elaborarea unui concept de proiect privind implementarea principiului valorii economice a apei .

10.1.1 Dezvoltarea unui concept de proiect privind implementarea principiului valorii economice a apei conform art. 6 din Legea Apei nr. 272 din 23.12.2011, standardelor stipulate în Directiva cadru a apei

 2000/60/CE și a bunelor practici.

Concept elaborat

 

Trim I-IV

 

SICIP

Realizat 

S-a elaborat conceptul proiectului privind studierea principiului valorii economice a apei care a fost depus  la Comisia Europeană în cadrul programului TAIEX la data de 24.05.2016.

10.2 Elaborarea unui concept de proiect privind implementarea principiului ,,Poluatorul plătește" .

10.2.1 Efectuarea unui studiu pentru elaborarea politicii de recuperare a costurilor în domeniul apei care să stimuleze folosințele și să utilizeze în mod eficient resursele de apă, printr-un mecanism economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă, care să includă (Principiul poluatorul plătește) sistemul de contribuții, plăți, bonificații și penalități ca parte a modului de finanțare a dezvoltării domeniului și de asigurare a funcționalității A.A.M.; conform art. 54 al Legii Apei din 23.12.2011 standardelor stipulate în Directiva cadru a apei 2000/60/CE și a bunelor practici.

Studiu elaborat

Trim I-IV

SICIP

Realizat: 

A fost efectuat studiul pentru elaborarea politicii de recuperare a costurilor în domeniul apei și prezentat spre avizare  Ministerului Mediului.

Parte a conceptului de reformare al Agenției ,,Apele Moldovei".

*Niveluri de realizare: realizat (58), realizat parţial (14), nerealizat (2).

Media aritmetică:

Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiecte:

96

 

                     

MM-Ministerul Mediului, MF-Ministerul Finanțelor, DMRA-Direcția Managementul Resureselor de Apă, DAAC-Direcția Alimentare cu Apă și de Canalizare, DHMS-Direcția Hidroameliorație, Monitorizare și Supraveghere, DFEC-Direcția Finanțe și Evidență Contabilă, SC-Secția Cadastru, SRU-Secția Resurse Umane, SICIP-Secția Investiții Capitale și Implementarea Proiectelor, SJ-Serviciul Juridic, SAI-Servicul Audit Intern.  

 

Directorul Agenţiei ,,ApeleMoldovei"                     _______________________        Igor HÎNCU

 

Coordonat: Viceministru                                             _______________________         

             

Director adjunct

________________________________________

Radu STRATUȚA

Director adjunct

________________________________________

Radu CAZACU

Şef adjunct Direcţie

________________________________________

Mariana CODREANU

Şef Direcţie

________________________________________

Victor CIBOTARI

Şef Direcţie

________________________________________

Liviu MANCUŞ

Şef secție

________________________________________

Adrian FURCULIȚA

Sef adjunct direcție

________________________________________

Diana TUREAC

Şef secție

________________________________________

Dorina BALAN

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 08.09.2021
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1378566        Creat de BRAND.MD      sus sus