Sectorul de alimentare cu apă
26.02.2012      

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei este apa, avînd în vedere importanţa vitală permanentă a prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice, biochimice etc. ce au loc în organismul uman, precum şi pentru necesităţile igienice şi menajere.

      Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de apă.

 La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmînd a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia doar sistemelor de alimentare cu apă se datorează creşterii inevitabile a volumului de ape uzate formate, şi lipsa colectării şi epurării acestora, ceea ce duce la poluarea apelor de suprafaţă şi celor subterane.

         În scopul restabilirii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare prestării unor servicii de bună calitate consumatorilor, soluţionarea problemelor ce ţin de utilizarea raţională şi păstrarea resurselor de apă, a protecţiei mediului înconjurător, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.1406 din 30.12.2005 a aprobat Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015. 

         Întru stabilirea priorităţilor realizării Programului respectiv, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.662 din 13.06.2007 a aprobat Strategia privind alimentarea cu apă şi canalizarea localităţilor din Republica Moldova. Conform prevederilor acestui Program urma a fi soluţionate problemele ce ţin de alimentarea cu apă a  43 de localităţi urbane (municipii şi oraşe) cu o populaţie totală de circa 1 mil. 500 mii de locuitori, şi 556 localităţi rurale (sate şi comune) avînd populaţia totală de circa 2 mil. 100 mii locuitori. Pentru realizarea Programului conform calculelor sunt necesare mijloace financiare în mărime  de 5 mlrd. 165 mil. lei inclusiv:

- pentru localităţile urbane 4,097 mlrd lei, dintre care 2,517 mlrd lei pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, 1,58 mlrd. lei pentru sistemele de canalizare;

- pentru  localităţile rurale 1,067 mlrd. lei, dintre care 713,5 mil. lei pentru sistemele de alimentare cu apă şi 353,5 mil. lei pentru sistemele de canalizare . Sursele de finanţare sînt divizate în felul următor:

- pentru localităţile urbane - 31% din contul bugetelor de toate nivelurile şi 69% din contul creditelor şi granturilor acordate de organzaţiile financiare internaţionale;

- pentru localităţile rurale - 28,3% din contul bugetelor de toate nivelurile, 61,7% din contul creditelor şi granturilor acordate de organizaţiile financiare internaţionale şi 10% contribuţia populaţiei. Toate aceste acţiuni vor contribui la creşterea considerabilă a calităţii vieţii, la dezvoltarea economiei şi la sporirea bunăstării populaţiei.

         Din numărul total de 1632 localităţi din Republica Moldova, în prezent dispun de sisteme de alimentare cu apă potabilă 1055 localităţi, inclusiv 3 municipii, 52 oraşe (100%) şi 1000 localităţi rurale, reprezentînd  61,3% din numărul total al acestora.

         Din numărul total al populaţiei de 3560,4 mii din republică, acces la sistemele publice de alimentare cu apă au 1562314 locuitori.

         Numărul populaţiei care vor beneficia, anual, de accesul la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare, sunt respectiv 45-50 mii şi 35-40 de mii de oameni. Aceste cifre au  fost calculate în baza prevederilor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, promovate de Organizaţia Naţiunilor Unite, prin care urmează ca pînă în anul 2015 numărul populaţiei care nu are acces durabil la sistemele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare să fie redus cu 50%.

         În prezent, de reţele de canalizare publică dispun 623 localităţi, inclusiv: 3 municipii, 52 oraşe, 565 localităţi rurale.

         Sistemul comunal de canalizare a apelor uzate a localităţilor din Republica Moldova este alcătuit din 464 staţii de epurare, 557 staţii de pompare şi reţele de canalizare cu lungimea totală de 2966 km. Din volumul total al apelor uzate evacuate în anul 2010, 585 mil. m³ au fost convenţional pure (fără epurare)  - 552 mil. m³., iar 116 mil. m³ au fost normativ epurate.

        Ca urmare a alocării mijloacelor financiare insuficiente de la bugetul naţional, dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în țară are loc preponderent, cu suportul Partenerilor de dezvoltare. La moment sunt în curs de implementare un șir de proiecte de alimentare cu apă și de canalizare finanţate de investitorii străini.

        Astfel, Republica Moldova beneficiază de asistență financiară în domeniul, de la partenerii de dezvoltare şi organizaţiile financiare care activează în ţară.

  În anul 2011 a fost inițiată elaborarea următoarele proiecte:

-         Planul General de alimentare cu apă și sanitație a raionului Ialoveni cu cofinanţarea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare;

-         Proiectului de alimentare cu apă a localităţilor din raioanele Străşeni şi Călăraşi prin construcţia apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași, -

-         Planul de acțiuni/investiții pe anii 2010-2015 pentru implementarea Strategiei și politicilor în sectorul alimentării cu apă și de canalizare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

-         Programul de dezvoltare a rețelei de regii apă-canal în Republica Moldova, Comisia Europeană (BERD, BEI, NIF);

-              Aprovizionarea cu apă potabilă a cetățenilor din satul Roșu, raionul Cahul, finanțat de Guvernul României cu contribuţia Biroului de Cooperare Tehnică a Germaniei;

-              Proiectul consolidării Nodului Hidraulic Costeşti-Stînca, finaţat de Uniunea Europeană.

  Legislaţia europeană ce necesită de a fi transpusă cu legislaţia naţională în domeniul alimentării cu apă, este       următoarea:
    Directiva 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman;
    Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane;
    Directiva Consiliului nr. 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii din sursele agricole;
 

     Directiva - Cadru privind apa 2000/60/EC.

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 19.03.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 819007        Creat de BRAND.MD      sus sus