Prima / Activitate / Alimentare cu apă şi canalizare / Servicii publice de AAC
Servicii publice de AAC
 
Informaţia privind pregătirea obiectelor de aprovizionare cu apă şi de canalizare pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2012-2013, la situaţia din 01.10.2012
08.11.2012
Sectorul de aprovizionare cu apă şi de canalizare Ca urmare a examinării informaţiei parvenite din teritoriu se constată că, întreprinderile prestatoare de servicii centralizate de alimentare cu apă şi canalizare în număr de 34 unităţi din raioanele republicii îşi continuă executarea lucrărilor prioritare de reparaţie a utilajului hidro-edilitar şi reţelelor de apeduct pentru buna funcţionare în perioada sezonului rece a anului, reieşind din sursele financiare disponibile destinate în acest scop. La situaţia din 01.10.2012 sunt reparate 58,6 km de reţele de apeduct, şi 55,4 km reţele de canalizare, 93,0 fîntîni arteziene, 38,0 unităţi de utilaj de pompare la 62 staţii de pompare a apei potabile şi 244 unităţi de utilaj de pompare a apelor uzate din 41,0 staţii de pompare etc. Lucrările necesare se efectuează preponderent din surse proprii ale ÎM ,,Apă-Canal” (47,83 mln lei) şi parţial din bugete locale şi bugetul de stat (Anexa nr.1). Faptul că serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare nu poartă caracter sezonier, activitatea întreprinderilor se manifestă în exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi utilajului hidro-edilitar în stare tehnică satisfăcătoare şi permanentă continuitate, astfel ca serviciile prestate să fie de o calitate înaltă şi la nivel solicitat. Întreprinderile municipale (ÎM) ,, Apă Canal” care gestionează sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, în prezent prestează servicii respective preponderent consumatorilor finali din oraşe şi municipii. Problemele cu care se confruntă actualmente întreprinderile ,, Apă Canal” din republică, constă în lipsa mijloacelor financiare necesare pentru reparaţii capitale şi renovarea în ansamblu a reţelelor de apeduct şi utilajului hidro-edilitar învechit, foarte energofag care se exploatează ani în şir provocînd pierderi enorme de energie electrică şi scurgeri nefacturate de apă din reţelele magistrale. Întreţinerea şi reabilitarea sistemelor inginereşti necesită cheltuieli enorme, care nu pot fi acoperite de către întreprinderile de ramură şi conduc ca consecinţă la înrăutăţirea calităţii serviciilor prestate. Organele administraţiei publice locale, practic, nu alocă investiţii, iar investiţiile de la bugetul de stat sunt insuficiente.Concomitent, starea financiară precară în care se află întreprinderile din ramura gospodăriei comunale se creează în special şi din cauză că tarifele pentru serviciile prestate sunt aprobate de către Consiliile locale fără a ţine cont de cheltuielile reale în activitatea acestora, cît şi nu reflectă starea reală a lucrărilor la întreţinerea, exploatarea şi reparaţia sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.Din considerente politice, tarifele pot rămîne neschimbate mai mulţi ani, fără a ţine cont de inflaţie sau majorarea evidentă a preţurilor la energia electrică, materiale etc. În acest context este elaborat proiectul Legii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care prevede transmiterea funcţiilor de aprobare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare către ANRE, ceea ce ar depolitiza procesul de calculare şi aprobare a tarifelor. Necătînd faptul că situaţia financiară ale întreprinderilor din sectorul de alimentare cu apă şi canalizare este dificilă, de către autorităţile administraţiei publice locale de comun cu organul central de specialitate se întreprind măsuri concrete în renovarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă. Cu suportul financiar al bugetelor de toate nivelurile şi cu susţinerea financiară a investitorilor străini, în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare s-au implementat şi continuă să se implementeze multiple proiecte ce ţin de renovarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile republicii în care situaţia în alimentarea cu apă potabilă este dificilă (s. Oneşti, Bozieni, Secăreni, Scoreni (r-nul Hînceşti), s.Boldureşti, s. Brătuleni, s. Grozeşti, s. Zberoaie, s. Paşcani (r-nul Nisporeni), s. Scoreni (r-nul Străşeni), s. Lunga ( r-nul Floreşti) ş.a. Sînt reabilitate sisteme de alimentare cu apă în or. Leova, Cantemir, Nisporeni, Cahul, Bălţi, Căuşeni, Floreşti, Orhei, Soroca şi Ungheni. În prezent demarează implementarea proiectelor în or. Soroca, Floreşti, Orhei, Leova, Hînceşti şi Ceadîr-Lunga (UTA Găgăuzia). Examinînd situaţia economico-financiară a ÎM ,, Apă-Canal” s-a constatat că conform situaţiei la zi, datoriile debitoare şi creditoare constituie, respectiv: Debitoare – 103442,057 mii lei, Creditoare – 46379,526 mii lei ( Anexa nr. 2). Indicii datoriilor debitoare şi creditoare pe care le au întreprinderile din ramură denotă faptul că activitatea acestora pentru colectarea contravalorii serviciilor prestate se efectuează la un nivel scăzut şi nu pot fi acumulate mijloace financiare pentru a se achita cu creditorii. Lucrările ce se efectuează de către ÎM ,, Apă Canal ” din republică privind pregătirea către perioada toamnă-iarnă la situaţia din 01.10.2012, sunt indicate în Anexa nr.1.
Vezi în : româna     // 103.5 Kb   
 
Informația generală privind sectorul de alimentare cu apă şi canalizare în localitățile țării
01.10.2011
datele pentru 2009-2011
Vezi în : româna     // 116.47 Kb   
 
Informaţia privind pregătirea obiectelor de aprovizionare cu apă şi de canalizare pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012, la situaţia din 01.09.2011
01.09.2011
În prezent în republică activează 42 de Întreprinderi municipale (ÎM),, Apă-Canal", care gestionează sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare prestînd preponderent servicii respective consumatorilor finali, inclusiv populaţiei şi agenţilor economici din oraşe şi municipii.Este de menţionat că activitatea întreprinderilor în prestarea serviciilor comunale nu are un caracter sezonier, dar constă în întreţinerea instalaţiilor şi a utilajului hidro-edilitar în stare tehnică satisfăcătoare în permanentă continuitate şi exploatarea acestora astfel ca serviciile prestate să fie de o calitate înaltă şi
    
 
Servicii publice de AAC
04.05.2011
Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de apă. La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmînd a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, conduce la poluarea
    
 
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 10.10.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 919503        Creat de BRAND.MD      sus sus